Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe: obiekty geoturystyczne i uzdrowiskowe Europy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-207-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Poznanie atrakcji geoturystycznych i uzdrowiskowych Europy. Ocena ich atrakcyjności turystycznej oraz ich uprzystępnienia turystycznego. Wykorzystanie umiejętności przewodnika i pilota w praktyce.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady funkcjonowania i organizacji uzdrowisk TR2A_W16, TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować wybrany region geograficzny pod względem atrakcyjności geoturystycznej TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi opisać i wytłumaczyć sposób zagospodarowania turystycznego w zależności od rodzaju atrakcji i waloru turystycznego TR2A_U10 Kolokwium
M_U003 Potrafi scharakteryzować obiekty dziedzictwa górniczego oraz uzdrowiska i wyjaśnić sposoby ich wykorzystania w turystyce TR2A_U10 Kolokwium
M_U004 Potrafi wytłumaczyć zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych TR2A_U10 Kolokwium
M_U005 Potrafi scharakteryzować region turystyczny i dokonać jego oceny pod względem atrakcyjności i zagospodarowania TR2A_U10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady funkcjonowania i organizacji uzdrowisk - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować wybrany region geograficzny pod względem atrakcyjności geoturystycznej - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi opisać i wytłumaczyć sposób zagospodarowania turystycznego w zależności od rodzaju atrakcji i waloru turystycznego - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować obiekty dziedzictwa górniczego oraz uzdrowiska i wyjaśnić sposoby ich wykorzystania w turystyce - - - - - - - + - - -
M_U004 Potrafi wytłumaczyć zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych - - - - - - - + - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować region turystyczny i dokonać jego oceny pod względem atrakcyjności i zagospodarowania - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe o charakterze objazdowym odbywają się opcjonalnie na terenie Czech, Austrii, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Węgier oraz Słowacji. Na trasie przejazdu znajdują się różnorodne obiekty turystyczne o najwyższej randze europejskiej w tym niezwykle wartościowe obiekty geoturystyczne stanowiące znane w świecie atrakcje turystyczne oraz unikatowe kompleksy uzdrowiskowe.
Studenci poznają odwiedzane regiony geograficzne i oceniają stan ich turystycznego zagospodarowania. Wykorzystując wiedzę nabytą wcześniej w ramach studiów dokonują analizy i oceny zwiedzanych obiektów pod względem estetycznym, dydaktycznym i naukowym. Zdobywają również praktyczną wiedzę na temat organizacji działalności marketingowej i zarządczej w uzdrowiskach.
W programie uwzględnione są także zagadnienia wpływu turystyki na środowisko oraz analiza zastosowanych w zwiedzanych rejonach różnorodnych form prawnej ochrony przyrody.
Zajęcia prowadzone są m.in. w Parku Narodowym Wysokie Taury (historyczna droga alpejska Hochalpenstrasse, lodowiec Pasterze, typowa alpejska miejscowość wypoczynkowa Heiligenblut).
W masywie Picco de Vallandro studenci poznają charakterystyczne elementy morfologiczne i budowę geologiczną Dolomitów w nawiązaniu do wykorzystania tego pasma jako regionu turystyki kwalifikowanej i poznawczej. Zwiedzanie Trydentu historycznego miasta o bogatej architekturze stanowi przykład miasta jako regionu turystycznego umożliwiającego poznanie ciekawej historii i zabytków miasta.
Program zajęć obejmuje także Jezioro Garda jako przykład polodowcowo-tektonicznego jeziora alpejskiego wraz z jego tradycja turystyczno-uzdrowiskową i zagospodarowaniem oraz różnorodnym wykorzystaniem w turystyce. Niezwykle cennym obiektem jest Wenecja, gdzie zajęcia dotyczą obok historii i zabytków także geologicznych zagrożeń całego rejonu turystycznego.
Park Regionalny Jaskiń Skocjańskich stanowi przykład zagospodarowania obiektu turystycznego dla potrzeb ruchu turystycznego. Studenci poznają zasady udostępniania obiektu znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa dla ruchu turystycznego, jednocześnie poznając doskonałe przykłady zjawisk krasowych na najbardziej typowych obszarach krasowych Europy.
Na terenie Chorwacji, kraju bazującym na turystyce, zwiedzane są miasta historyczne miasta Rovinj i Pula, gdzie uczestnicy poznają sposoby udostępniania wartościowych obiektów historycznych turystom. Jednocześnie poznaj przykładowe ośrodki turystyczne położone nad Adriatykiem poznając różnorodne sposoby zagospodarowania Park Narodowy Jezior Plitwickich jest przykładem ruchu turystycznego na terenach chronionych oraz stanowi spektakularny wzór wykorzystania walorów geologicznych w turystyce.
Na terenie Węgier studenci poznają przykłady historycznych miast i regionów winiarskich jako atrakcji turystycznych (Eger, Badacony, Tokaj) ściśle związanych także z budową geologiczną tych obszarów.
Na obszarze Słowacji studenci poznają zasady funkcjonowania i organizacji geoparków (Bańska Szczawnica) oraz dziedzictwa górniczego wykorzystywanego w różnorodny sposób w turystyce jako promocji historii eksploatacji i wiedzy z dziedziny nauk o Ziemi.
Varaždinske Toplice to niewielka miejscowość malowniczo położona 2 km od zabytkowego Varaždinu. Szczyci się termalnymi, siarkowymi źródłami o temp. 58°C. Mimo faktu, że termalne uzdrowiska w Chorwacji zostały kompletnie zniszczone kilka razy przez dwa millenia, uzdrowisko Varaždinske Toplice stało się dużym i dobrze zorganizowanym centrum rehabilitacyjnym.
Na terenie Węgier istnieją 32 uzdrowiska. Zapisy z czasów epoki neolitu wskazują, że Celtowie osiedlili się blisko źródeł termalnych na Węgrzech i praktykowali balneologię na długo przed przybyciem Rzymian. Spośród węgierskich uzdrowisk, unikatowych w skali światowej, studenci odwiedzają m.in. Hévíz, gdzie znajduje się największe (4,5 ha) naturalne jezioro termalne w Europie, o genezie wulkanicznej, zasilane przez dwa źródła bijące w jego głębinie a także Miscolc – Tapolca, jedno z najbardziej spektakularnych kąpielisk termalnych urządzonych w naturalnej jaskini krasowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się:
• ocena z pilotażu krajoznawczego / referatu (35%)
• ocena z przeprowadzonej animacji (15%)
• ocena z kolokwium zaliczeniowego (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej, geologii ogólnej, podstaw turystyki oraz zagadnień z zakresu uzdrowisk.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adamczak, S., Firlek, K., 2003. Chorwacja i Czarnogóra. Pascal, pp.368, Bielsko Biała.
Belford, R., Woolfrey, C., Dunford M., 2001. Włochy, część północna. Pascal, pp. 586. Bielsko Biała.
Bosellini, A., Gianolla, P & Stefani M., 2003. Geology of the Dolomites. Episodes, 26: 181-185.
Brusie, Z., Pamuła, S., 2005. Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 419. Kraków.
Chojnicka, M., 2005. Węgry. Na ostro i słodko. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 417. Kraków.
Dobrzyńska-Bzowska, M., Bzowski. K., 2005. Słowenia. Słoneczna Alp. Wydawnictwa Bezdroża, pp.328. Kraków.
Doktor, M., Golonka, J., 2006. Atrakcje geoturystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka, 4(7). Kraków.
Honan, M., 1999. Austria. Pascal, pp. 450. Bielsko Biała.
Kubas, M., Liszka, A., 2006. Włochy północne. Wydawnictwa Bezdroża, pp. 365, Kraków.
Rusin, W., 2001. Węgry. Pascal, pp. 376. Bielsko Biała.
Ullman, R. (tłumacz. Hauzer, E.),2002. Wenecja. Berlitz. 144 pp.
Czasopismo Geoturystyka, Wyd. Naukowe AGH i Stowarzyszenia im. Stanisława Staszica
Dowling R.K. & Newsome D., 2006. Geotourism. Elsevier, London
Kruczek Z., 2011. Kompendium pilota wycieczek, Piroksenia, Kraków.
Kruczek Z., 2012.Turystyka. Testy i pytania, Piroksenia, Kraków.
Kruczek Z., Wajdzik M., 2009. Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta, Proksenia, Kraków.
Kruczek Z., 2007. Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doktor, M., Golonka, J., 2006. Atrakcje geoturystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka, 4(7). Kraków.

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia:
• obecność we wszystkich dniach wyjazdów terenowych,
• oddanie referatów pilotażowych w wyznaczonym terminie, poprzedzającym wyjazd,
• zaliczenie pilotażu oraz przeprowadzenie animacji (bez możliwości poprawy),
• zaliczenie kolokwium (możliwe max. 2 poprawy),
Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.