Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka przemysłowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-209-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna przykłady turystycznych obiektów przemysłowych w Polsce i na świecie oraz potrafi je scharakteryzować TR2A_W08, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe narzędzia promocji obiektów przemysłowych TR2A_W14 Projekt
Umiejętności
M_U001 Swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu turystyki przemysłowej (industrialnej) TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Umie wykorzystać dziedzictwo przemysłowe dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_U09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna przykłady turystycznych obiektów przemysłowych w Polsce i na świecie oraz potrafi je scharakteryzować + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe narzędzia promocji obiektów przemysłowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu turystyki przemysłowej (industrialnej) + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać dziedzictwo przemysłowe dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Turystyka przemysłowa (industrialna) – definicja, koncepcje i związek z innymi formami turystyki (2 h).

2. Historia rozwoju turystyki przemysłowej w Polsce i na świecie (2 h).

3. Dziedzictwo przemysłowe i poprzemysłowe w Polsce (4 h).

4. Rola obiektów przemysłowych w kształtowaniu wizerunku regionu (4 h).

5. Adaptacja obiektów przemysłowych jako forma rewitalizacji i szansa rozwoju miasta/regionu (4 h).

6. Obiekty przemysłowe jako atrakcja turystyczna w Polsce i na świecie (8 h).

7. Propozycje obiektów przemysłowych jako atrakcji turystycznych w wybranych regionach Polski (2 h).

8. Narzędzia promocji turystyki przemysłowej (2 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena testu z wykładów i projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw turystyki oraz zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kowalczyk A.,2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN

Otgaar A.H.J., Van den Berg L., Berger C., Xiang Feng R., 2010. Industrial tourism. Opportunities for City and Enterprise. Ashgate

Otgaar A., 2010. Industrial tourism. Where the public meets the private. Erasmus University, Rotterdam

Różycki P., 2005. Klasyfikacja współczesnych form turystyki. Geoturystyka, z.1

Kobyliński Z., 2009. Własność dziedzictwa kulturowego. Wyd. Inst. Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa

Jędrysiak T., 2011. Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka kulturowa, 6/2011

Kaczmarek S., 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wyd. UŁ, Łódź.

Pęski W., 1999. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. Arkady, Warszawa

Ruszkowski J., 2010. Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego ”. Krajobraz a turystyka.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 14, Sosnowiec.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak