Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-211-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony dziedzictwa geologicznego Polski TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna krajowe aspekty prawne i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa Ziemi TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego TR2A_U06 Kolokwium
M_U002 Zna zasady sporządzania karty dowolnego geostanowiska proponowanego do ochrony i promocji TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W14 Kolokwium
M_U003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce, potrafi podać przykłady TR2A_U07, TR2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa geologicznego Polski, ma świadomość odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie TR2A_K10, TR2A_K09, TR2A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony dziedzictwa geologicznego Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna krajowe aspekty prawne i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa Ziemi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady sporządzania karty dowolnego geostanowiska proponowanego do ochrony i promocji + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce, potrafi podać przykłady + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony dziedzictwa geologicznego Polski, ma świadomość odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje, podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony dziedzictwa geologicznego Ziemi (2 h)
2. Historia ochrony dziedzictwa geologicznego w Polsce i na świecie (2 h)
3. Ochrona dziedzictwa geologicznego Ziemi w polskim ustawodawstwie (2 h)
4. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony georóznorodności w Polsce (2 h)
5. Prawo międzynarodowe, formy ochrony dziedzictwa Ziemi na świecie, organizacje międzynarodowe (2 h)
6. Chronione obiekty geologiczne w Polsce (10 h)
7. Program Global GEOSITES (4 h)
8. Perspektywy ochrony dziedzictwa Ziemi (2 h)
9. Zagrożenia związane z ruchem turystycznym i innymi formami antropopresji (2 h)
10. Geostanowisko jako forma ochrony i popularyzacji nauk o Ziemi (2 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy ochrony przyrody i środowiska, geografia Polski i świata, podstawy geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopismo „Geoturystyka”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

www.geoochrona.pl
geoturysytyka.blogspot.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak