Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka i zarządzanie zasobami przyrody
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-302-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna formy ochrony przyrody i podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce TR2A_W12, TR2A_W01, TR2A_W02 Egzamin
M_W002 Zna ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym TR2A_W01, TR2A_W05 Egzamin
M_W003 Zna narzędzia i metody zarządzania i gospodarowania środowiskiem przyrodniczym TR2A_W01, TR2A_W02 Egzamin
M_W004 Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym TR2A_U06, TR2A_W04 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi zarządzać środowiskiem przyrodniczym na niewielkim obszarze TR2A_U10, TR2A_K03, TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna formy ochrony przyrody i podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna narzędzia i metody zarządzania i gospodarowania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zarządzać środowiskiem przyrodniczym na niewielkim obszarze - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Gospodarka i zarządzanie zasobami przyrody – pojęcia podstawowe. (1 h)
2. Formy ochrony przyrody. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce. Odpowiedzialność. (1 h)
3. Bio- i georóżnorodność. (1 h)
4. Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Straty wynikające z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody. (1 h)
5. Systemy i instrumenty zarządzania środowiskiem przyrodniczym. (1 h)
6. Antropopresja. Eksploatacja złóż. Przyjazne rolnictwo. Gospodarka odpadami. (2 h)
7. Programy w ochronie i zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym. (1 h)
8. Zarządzanie obszarami chronionymi i przyrodniczo cennymi. (1 h)
9. Uwarunkowania naturalne turystycznego użytkowania zasobów przyrodniczych. (1 h)
10. Aktywna ochrona przyrody w gospodarce turystycznej. (1 h)
11. Zasoby a walory turystyczne. (1 h)
12. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w gminie. (1 h)
13. Rola społeczeństwa w ochronie przyrody. (1 h)
14. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. (1 h)

Zajęcia seminaryjne:

1. Przygotowanie prelekcji dla określonych zagadnień tematycznych.
2. Dyskusje dotyczące omawianych aspektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się oceny z testu z wykładów oraz zaliczenia z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bosiacki S., Grella J., 2004. Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery w warunkach integracji międzynarodowej; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Poznań

Borys T. (red.), 1999. Wskaźniki ekorozwoju, Białystok

Gunderson, L., Holling C.S. (eds), 2002. Panarchy: understanding transformations in human and natural systems. Island Press, Washington, USA

Horodeński R., Sadowska-Snarska C., 2003. Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski. Wydawnictwo WSE, Białystok

Kowalczyk A.,2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN

Kożuchowski K., 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji: podręcznik akademicki. Poznań

Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M., 1996. Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa

Skowroński A., 2006. Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy Ekorozwoju, vol.1/2

Thampapillai D.,2006. Environmental Economics: Concepts, Methods and Policies, Oxford University Press, Melbourne

Walters C., 1986. Adaptive management of renewable resources. McMillan, New York, USA

Żukowska H., 1996. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Na przykładzie województwa lubelskiego, Lublin

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak