Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-304-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej TR2A_U07 Praca dyplomowa
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań TR2A_W01, TR2A_U07 Praca dyplomowa
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy TR2A_U07 Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy TR2A_U09 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Studium literaturowe dotyczące tematyki i problemu pracy.
2. Dobór metodyki badań zmierzającej do rozwiązania problemu pracy
3. Zebranie materiału dokumentacyjnego do przygotowanej pracy: wykonanie opisów, analiz, dokumentacji ilustracyjnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena prezentacji pracy i dyskusji wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaliczony III semestr studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura właściwa dla danego tematu pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak