Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoparki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-306-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować cele, zadania i funkcje geoparków UNESCO oraz kryteria ich ustanawiania TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Umie scharakteryzować wybrane geoparki europejskie i światowe TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Potrafi scharakteryzowac geoparki krajowe oraz kryteria ich wyznaczania TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować geopark TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego TR2A_K05, TR2A_W05 Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować cele, zadania i funkcje geoparków UNESCO oraz kryteria ich ustanawiania + - - - - - + - - - -
M_W002 Umie scharakteryzować wybrane geoparki europejskie i światowe + - - - - - + - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzowac geoparki krajowe oraz kryteria ich wyznaczania + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować geopark + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- definicja, podstawowe pojęcia, struktura geoparków
- idea geoparku – geneza, rozwój, ewolucja formy
- cele i zadania tworzenia geoparków
- sieci EGN i GGN, działalność w ramach geoparku
- procedura tworzenia geoparku krajowego i geoparku UNESCO
- ochrona przyrody a geoparki
- znaczenie geoparków w rozwoju geoturystyki, ochrony georóżnorodności i rozwoju regionów
- charakterystyka wybranych geoparków światowych
- geoparki krajowe

Studenci wykonują projekt geoparku krajowego i przedstawiają go w formie prezentacji

Zajęcia praktyczne:

Wykonanie projektu geoparku/praca terenowa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ocen z testu i projektu to ocena końcowa

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z., 2006 – Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. v. 54, nr. 1, s. 36-41

Alexandrowicz Z. 2006. Geopark – nature protection aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). Geoturystyka 5: 3-12.

Alexandrowicz Z., Miśkiewicz K. 2007. Światowa Sieć Narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 2: 3-14.

Zouros N. 2004. The European Geoparks Network – Geological heritage protection and local development. Episodes 27/3: 165-171.

Zouros N., 2008. European Geoparks Network : transnational collaboration on Earth heritage protection, geotourism and local development. Geoturystyka 1(12): 3-22.

Czasopismo „Geoturystyka”

http://www.europeangeoparks.org
http://www.globalgeopark.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak