Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka militarna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-308-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna relacje między turystyką militarną, a turystyką kulturową TR2A_W13, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie rolę turystyki militarnej jako elementu wiedzy historycznej i tradycji TR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna główne destynacje turystyki militarnej w Polsce i w świecie TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna formy organizacyjne turystyki militarnej TR2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać obiekty turystyki militarnej z historią Polski i regionu TR2A_U16, TR2A_U09, TR2A_U07 Prezentacja
M_U002 Umie zaproponować różne rozwiązania z zakresu wykorzystania obiektów turystyki militarnej jako atrakcji turystycznych TR2A_U09, TR2A_U07 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna relacje między turystyką militarną, a turystyką kulturową + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie rolę turystyki militarnej jako elementu wiedzy historycznej i tradycji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna główne destynacje turystyki militarnej w Polsce i w świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna formy organizacyjne turystyki militarnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać obiekty turystyki militarnej z historią Polski i regionu + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie zaproponować różne rozwiązania z zakresu wykorzystania obiektów turystyki militarnej jako atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych z prezentacji i aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i świata

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Białuński G, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne. PWSZ Giżycko, 2003
Bogdanowski J, Architektura obronna w krajobrazie Polski – od Biskupina do Westerplatte. PWN Warszawa-Kraków, 2002
Jędrysiak T, von Rohrscheidt AM, Militarna turystyka kulturowa. Pol Wyd Ekon Warszawa, 2011
Nowiński K, Śladami polskich bitew. MUZA, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak