Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzea świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-309-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna główne funkcje muzeów TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna najsłynniejsze kolekcje i zbiory muzealne z różnych części Świata TR2A_W02, TR2A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić historię rozwoju muzealnictwa na tle historii cywilizacji – od czasów prehistorycznych po współczesność TR2A_U01 Esej
M_U002 Potrafi wykorzystać wiedzę o muzeach świata, słynnych wystawach i dziełach sztuki dla potrzeb turystyki TR2A_U01, TR2A_U09 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne funkcje muzeów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna najsłynniejsze kolekcje i zbiory muzealne z różnych części Świata + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przedstawić historię rozwoju muzealnictwa na tle historii cywilizacji – od czasów prehistorycznych po współczesność + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać wiedzę o muzeach świata, słynnych wystawach i dziełach sztuki dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do muzeologii. Podstawowe pojęcia muzeologii (muzeum, przedmiot muzealny, wystawiennictwo). Główne funkcje muzeów. (1 h).
2. Rys historyczny – kolekcje starożytności, średniowiecza, renesansu; nowożytne muzea publiczne (XVIII w.), gwałtowny rozwój muzealnictwa w wieku XIX (2 h).
3. Przemiany w muzealnictwie na przełomie XX i XXI wieku (2 h).
4. Typologia muzeów (2 h).
5. Muzea artystyczne (2 h).
6. Muzea historyczne, etnograficzne i archeologiczne (2 h).
7. Muzea przyrodnicze, naukowe, techniczne i przemysłowe (2 h).
8. Muzea wyspecjalizowane i rozrywkowe. Nowoczesne muzea interaktywne i multimedialne.
Muzea on-line (2 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcowa stanowi ocena z testu z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw historii sztuki i historii kultury.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:

Gluziński W., U podstaw muzealnictwa, Warszawa 1980.
Popczyk M., Muzeum sztuki, Kraków 2005.
Żygulski Z. jun., Muzea świata. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Seria „Wielkie Muzea”, Wyd. Rzeczpospolita HPS, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne. Kraków 2009.
Świecimski Jerzy, Ekspozycja muzealna jako twór architektoniczno-plastyczny, Kraków 1976.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.
Fiut I. S., Rozważania o utworze muzealnym, [w;] Filozofia – Media – Ekologia, Kraków 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak