Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przestrzeń w kulturze nowoczesnej i współczesnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-311-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie i rozumie że przestrzeń jest wyrazem kultury TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna historie architektury i kultury XX wieku TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie aspekty modernizmu i postmodernizmu w architekturze TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie kłopoty współczesnej architektury w odniesieniu do technologii, ideologii i ekologii TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować różne modele zamieszkiwania TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie i rozumie że przestrzeń jest wyrazem kultury + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historie architektury i kultury XX wieku + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie aspekty modernizmu i postmodernizmu w architekturze + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie kłopoty współczesnej architektury w odniesieniu do technologii, ideologii i ekologii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować różne modele zamieszkiwania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- co to jest przestrzeń, co to jest architektura
- proksemika czyli o tym jak ważna jest przestrzeń
- przestrzenie percepcji, architektura zmysłów
- różne modele zamieszkiwania
- tożsamość w przestrzeni: styl narodowy, wernakularyzm, krytyczny regionalizm
- komunikat władzy – architektura totalitaryzmów
- nie-miejsca i miedzy-przestrzenie
- modernistyczny przewrót i j ego konsekwencje
- postmodernistyczna krytyka modernistycznej koncepcji
- miasta-ogród a nasze przedmieścia – kłopoty współczesnej urbanistyki
- architektura organiczna, biomorfizm i ekoarchitektura
- technika w przestrzenie, technologia w przestrzeni
- przyszłość architektury

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Forma zaliczenia (do wyboru):
- prezentacja (samodzielna lub w zespole dwuosobowym) wybranego problemu (na podstawie literatury dodatkowej)
- 5-stronicowy esej (znormalizowana strona po 1800 znaków ze spacjami) na wybrany temat związany z problematyką kursu.
- kolokwium zaliczeniowe – wymagana znajomość tematyki kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Hall E. T. Ukryty wymiar, Warszawa 2001, s. 145-188

Marc Augé, Architektura jako iluzja i aluzja, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, t. 2, red. Adam Budak, Kraków 2008, s. 261-269

Zumthor P. Myślenie architekturą, Kraków: Karakter 2010, s. 7-27

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk 1996

Steen Eiler Rassmussen, Odczuwanie architektury, Warszawa 1999, s. 9-34

David Crowley, Polska odnaleziona w Tatrach – regionalne, narodowe i międzynarodowe cechy stylu zakopiańskiego, w: Sztuka około 1900, MCK: Kraków 1997, s. 195-203

Krzysztof Nawratek, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Kraków 2005, s. 11-23, 52-80

Marc Augé, Nie-miejsca, Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010, s.

Charles Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987, s. 36-55

Wolfgang Welsch, Przestrzenie dla ludzi, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Adam Budak, Bunkier Sztuki: Kraków 2002, s. 160-195

Leo Krier, Architektura – wybór czy przeznaczenie, Arkady: Warszawa 2001, s. 85-119

Colin Fournier, „Igrając z ogniem”. Biomorficzny paradygmat, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, t. 2, red. Adam Budak, Manggha: Kraków 2008, s. 381-409

Ewa Rewers, , Techno-wzniosłość, architektura i filozoficzne celebrowanie technologii, w: Co to jest architektura? Antologia tekstów, red. Adam Budak, Bunkier Sztuki: Kraków 2002, s. 118-141

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak