Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zasady zrównoważonego rozwoju w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-313-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie na czym polega zrównoważony rozwój, czym jest turystyka zrównoważona, turystyka odpowiedzialna, przyrodnicza i inne formy aktywności turystycznej z nią powiązane TR2A_W06, TR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze TR2A_W02, TR2A_W05 Kolokwium
M_W003 Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki TR2A_W06, TR2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju TR2A_W12, TR2A_W18 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie na czym polega zrównoważony rozwój, czym jest turystyka zrównoważona, turystyka odpowiedzialna, przyrodnicza i inne formy aktywności turystycznej z nią powiązane + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wskazać przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe definicje i pojęcia związane z treścią przedmiotu.
Przepisy prawne (krajowe i międzynarodowe) dotyczące zasad zrównoważonego rozwoju turystyki.
Koncepcje zrównoważonego rozwoju w turystyce.
Wskaźniki oceny wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Oddziaływania turystyki na krajobraz i procesy zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedzialność społeczna wobec środowiska.Ekologiczna pojemność turystyczna. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki.
Bariery i kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach cennych przyrodniczo.
Zrównoważony rozwój turystyki w gminie i regionie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej z kolokwium zaliczeniowego z treści przedstawionej na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dzwonkowska D. Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce. Studia Ecologiae et Bioethicae, UKSW, 9 (2011) 2, str. 23-41
Kaźmierczak B. Rozwój turystyki zrównoważonej szansą na wykorzystanie potencjałów małych miast. Architektura czasopismo techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej z. 14, 6-A, 2010, str. 119-126
Kowalczyk M. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju turystyki. Człowiek i środowisko, 35 (3-4) 2011, str. 35-50
Myga-Piątek U. Koncepcja zrównoważonego rozwju w turystyce. Problemy Ekorozwoju, vol. 6, 1, 2011, str. 145-154
Poskrobko T. (red.) Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, WSE w Białymstoku, t. 1. 2011
Kryk B.(red. nauk.) Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. US, 2011
Kowalczyk A. Turystyka zrównoważona, PWN, 2010
Warszyńska J. (red. nauk.) Turystyka zrównoważona na obszarze Beskidów Zachodnich, IGSMiE, PAN, Kraków 2006
Poradnik dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju, Katowice, 2008
Strategia Zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku kolokwium zaliczeniowego.