Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Jaskinie świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-316-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Poznanie najciekawszych jaskiń/systemów jaskiniowych w Polsce i na Świecie. Ocena ich wartości merytorycznej, atrakcyjności turystycznej, uprzystępnienia turystycznego i sposobu wypromowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia z zakresu typologii i genezy jaskiń TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna rekordy jaskiniowe TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę o występowaniu i rodzajach jaskiń w Polsce TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić cechy jaskiń TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi określić znaczenie jaskiń dla człowieka oraz zagrożenia TR2A_U10, TR2A_U01 Kolokwium
M_U003 Potrafi wymienić najbardziej wyjątkowe (spektakularne) jaskinie świata TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia z zakresu typologii i genezy jaskiń + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rekordy jaskiniowe + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o występowaniu i rodzajach jaskiń w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić cechy jaskiń + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić znaczenie jaskiń dla człowieka oraz zagrożenia + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wymienić najbardziej wyjątkowe (spektakularne) jaskinie świata + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Typologia, geneza i rozwój jaskiń (4 h).

2. Rekordy jaskiniowe (2 h)

3. Formy krasu podziemnego (2 h).

4. Historyczne znaczenie jaskiń (4 h).

5. Znaczenie jaskiń dla człowieka (4 h)

6. Eksploracja jaskiń. Speleologia. Alpinizm podziemny. Turystyka jaskiniowa (2 h)

7. Adaptacja jaskiń. (2 h)

8. Jaskinie w Polsce. (6 h)

9. Wybrane jaskinie świata. (8 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena testu z wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw geografii i geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Burger P., 2006. Cave exploring. The Definitive Guide to Caving Technique, Safety, Gear, and Trip Leadership. Falcon Books, San Ramon, USA

Culver D.C., White W.B. 2005. Encyclopedia of caves. Elsevier

Gillieson D., 1996. Caves. Processes, development, management. Blackwell, UK

Kras i speleologia, 1977 – . Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Materiały Sympozjum Speleologicznego, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, IOP, Kraków

Palmer A.N., 2007. Cave geology. Cave books.

Rudnicki J., 1959. Problematyka geologiczna jaskiń tatrzańskich

Sparrow A., 2009. Complete caving manual. Crowood press

Waltham T., 2008. Great caves of the world. Natural History Museum.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bębenek S. 2012. [w:] Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Formą zaliczenia przedmiotu jest końcowy test z wykładów. Terminy testów obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich testów są wspólne dla całego rocznika.