Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-401-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny TR2A_W14, TR2A_W17, TR2A_W01, TR2A_K05 Prezentacja
M_W002 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. TR2A_K02, TR2A_K03, TR2A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje, TR2A_K03, TR2A_U07, TR2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. TR2A_U09, TR2A_U01 Prezentacja
M_U003 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. TR2A_U09, TR2A_K05, TR2A_K04 Prezentacja
M_U004 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. TR2A_U09 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zna zasady wykorzystania i cytowania literatury oraz zapis bibliograficzny - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie strukturę i konstrukcję pracy. Potrafi określić cel pracy, sprecyzować hipotezę i problem badawczy. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zebrać materiały i wykorzystać określone metody badawcze, zaprezentować wyniki, skonstruować i dobrać ilustracje, - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić dyskusję uzyskanych wyników i przedstawić wnioski końcowe. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować poprawnie zredagowaną pracę dyplomową. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować multimedialną prezentację pracy. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Zasady pisania prac dyplomowych, obowiązujące przepisy prawne i normy edytorskie. Zasady wykorzystania ilustracji i cytowania literatury oraz typy zapisów bibliograficznych.
2. Struktura i konstrukcja pracy. Etapy realizacji. Cel pracy, hipoteza, problem badawczy.
3. Materiały i metody badawcze, prezentacja wyników, konstrukcja i dobór ilustracji
4. Dyskusja uzyskanych wyników i wnioski końcowe.
5. Redakcja edytorska pracy
6. Prezentacja multimedialna pracy dyplomowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 585 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 450 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji i dyskusji nad uzyskanymi wynikami pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Odbycie praktyki dyplomowej, wpis na semestr IV

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Regulamin studiów AGH
Pułło A. 2000. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów. Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa
Urban S., Ładoński. W. 2003. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T. 2006. Jak pisać i redagować. Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak