Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bliski Wschód - kultura i społeczeństwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-405-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej, socjologii, polityki krajów regionu bliskowschodniego. TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację gospodarczą krajów Bliskiego Wschodu, opisuje uwarunkowania ekonomiczne w czasach obecnych, jak również historyczne. TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna i opisuje konflikty krajów Bliskiego Wschodu. TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu TR2A_U06, TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej, socjologii, polityki krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację gospodarczą krajów Bliskiego Wschodu, opisuje uwarunkowania ekonomiczne w czasach obecnych, jak również historyczne. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i opisuje konflikty krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Bliski Wschód – geografia, religie, języki (2h)

2. Zapomniane ludobójstwo – Ormianie i 6 strzał kemalizmu (2h)

3. Gabriel i Muhammad – narodziny islamu (2h)

4. Dżihad i krucjaty (2h)

5. Islam współczesny (2h)

6. Purytanie pustyni – wahabici i królestwo Saudów (2h)

7. Bracia Muzułmanie w Egipcie (2h)

8. Wielokulturowość Iraku, Syrii i Libanu (2h)

9. W imię Tory – Izrael i syjonizm (2h)

10. Konflikt izraelsko-arabski (2h)

11. Perska rewolucja w Imię Allaha (2h)

12. Trzy wojny nad Zatoką (2h)

13. Pakistan, Afganistan i Azja Środkowa (2h)

14. Trzy Al.-Kaidy (2h)

15. Chrześcijaństwo, nacjonalizm i socjalizm na Bliskim Wschodzie (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geografii politycznej, ekonomicznej oraz kulturoznawstwa i socjologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny, Toruń 2006
R. Ożarowski, Ideologia na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2006
A. Marek, Islam, Warszawa 2005
Y. Ternon, Ormianie-historia zapomnianego ludobójstwa, Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak