Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura techniczna i jej zasoby
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-407-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna miejsce kultury technicznej w społeczeństwie TR2A_W01 Udział w dyskusji
M_W002 Zna przyczyny i przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Ameryce oraz na ziemiach polskich TR2A_W01 Esej
M_W003 Zna najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla cywilizacji oraz wybitnych wynalazców TR2A_W01 Esej
M_W004 Zna przykłady wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce TR2A_W01 Esej
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać zjawiska kultury technicznej z rozwojem społeczeństw TR2A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Umie wykorzystać zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne TR2A_U10 Prezentacja
M_U003 Umie przedstawić wyniki własnej pracy w formie eseju i prezentacji TR2A_U09 Esej,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna miejsce kultury technicznej w społeczeństwie - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna przyczyny i przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Ameryce oraz na ziemiach polskich - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla cywilizacji oraz wybitnych wynalazców - - - - + - - - - - -
M_W004 Zna przykłady wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać zjawiska kultury technicznej z rozwojem społeczeństw - - - - + - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne - - - - + - - - - - -
M_U003 Umie przedstawić wyniki własnej pracy w formie eseju i prezentacji - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatorium (30 godz.). Ich celem jest zaznajomienie studenta z kulturą techniczną jako zjawiskiem kulturowym i społecznym, z historią i znaczeniem najważniejszych wynalazków doby rewolucji przemysłowej dla cywilizacji i rozwoju człowieka. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania zasobów kultury technicznej w turystyce.
Student zobowiązany jest do aktywnego udziału w dyskusji oraz do przygotowania eseju (4-5 stron) na wybrany temat związany np. z wynalazkami i ich znaczeniem dla cywilizacji, zabytkami kultury technicznej i wybitnymi wynalazcami. Ponadto przygotowuje prezentację na temat wykorzystania zabytków kultury technicznej w turystyce.

Program przedmiotu:
-Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, kultura techniczna a społeczeństwo (2 godz.)
-Rewolucja przemysłowa w Anglii (6 godz.)
-Rewolucja przemysłowa wEuropie i Ameryce (2 godz.)
-Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich (4 godz.)
-Najważniejsze wynalazki i wynalazcy (8 godz.)
-Zabytki kultury technicznej jako atrakcje turystyczne (8 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu techniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Garreau, Radykalna ewolucja, Czy człowiek udoskonalony przez naukę i technikę będzie jeszcze człowiekiem? Warszawa 2005
A. Kłoskowska, Kultura masowa, krytyka i obrona, Warszawa 2006
D. Barney, Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2008
A. Huxley, Nowy, wspaniały świat, przeł. B. Baran, wyd. Muza, Warszawa 2009
M. Maciejewski, M. Sadowski, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007
J. Stradowski, Czy kosmiczne eksperymenty miały jakikolwiek wpływ na nasze życie?, „ Focus Ekstra” nr 5, 2010
T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Mat. Konf. Katowice 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak