Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Plate tectonics
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-411-ET-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ekoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows and can explain basic terminology related to paleomagnetism Kolokwium
M_W002 Knows and can explain basic terminology related to earthquakes, earthquake hazards, mitigation and protection Kolokwium
M_W003 Knows and can explain basic terminology related to geothermics Kolokwium
M_W004 Knows and can explain basic terminology related to lithospheric plates, terranes and their boundaries Kolokwium
M_W005 Knows and can explain basic terminology related to basin analysis Kolokwium
M_W006 Knows and can explain basic terminology related to orogenesis Kolokwium
M_W007 Knows and can explain basic terminology related to ophiolites and their boundaries Kolokwium
M_W008 Decribes volcanism and metamorphism and their relationships with plate tectonics Kolokwium
M_W009 Knows and can explain basic terminology related to Earths plate tectonics cyclicity Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Describes origin and structure of the Earth Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows and can explain basic terminology related to paleomagnetism + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and can explain basic terminology related to earthquakes, earthquake hazards, mitigation and protection + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows and can explain basic terminology related to geothermics + - - - - - - - - - -
M_W004 Knows and can explain basic terminology related to lithospheric plates, terranes and their boundaries + - - - - - - - - - -
M_W005 Knows and can explain basic terminology related to basin analysis + - - - - - - - - - -
M_W006 Knows and can explain basic terminology related to orogenesis + - - - - - - - - - -
M_W007 Knows and can explain basic terminology related to ophiolites and their boundaries + - - - - - - - - - -
M_W008 Decribes volcanism and metamorphism and their relationships with plate tectonics + - - - - - - - - - -
M_W009 Knows and can explain basic terminology related to Earths plate tectonics cyclicity + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Describes origin and structure of the Earth - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction, definition, goals, origin of Earth;
2. Structure and of Earth, continents and oceans, seismology (erthquakes, seismic waves, fault plate solution, tommography );
3. Paleomagnetism, Earth’s magnetic field, declination, inclination, pole reversals, magnetostratigraphy, oceans spreading;
4. Origin of Atlantic Ocean, continental drift;
5. Geothermics, geothermal gradient, heat flow, hot spots, convection and plate tectonics;
6. Lithospheric plates, plates boundaries, active and passive margins, subduction, transform faults; margins;
7. Craton, platform, isostazy, Earth’s sedimentary cover, basins (intracrotonic basins, rifts, aulacogenes, ocean basns)
8. Subduction related basins
9. Orogenesis, mountain and orogens types (Andean, Himalayan and so on);
10. Ophiolites, obduction, terranes;
11. Volcanism and metamorphism and their relationships with plate tectonics
12. Earths plate tectonics cyclicity, dispertion and accretion of continents, sea-level changes, relationship between climate and plate tectonics.
13. Historical plate tectonics I;
Precambrian;
Early Paleozoic;
Caledonian and Hercynian Orogenies;
14. Historical plate tectonics II;
Pangea;
Tethys and its development;
Alpine Orogeny;
Neotectonics;
15. Summary;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii, Znajomość języka angielskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kearey, Phlip & Vine, Frederick J., Global Tectonics, Blackwell
Allen, P. A. & Allen, J. R. Basin Analysis; Principles & Applications, Blackwell Science.
Bird, J.M., Ed., Plate Tectonics (Revised Ed.): Washington, D.C., American Geophysical Union,
Van Andel, T.H., New Views on an Old Planet—Continental Drift and The History of Earth: New York, Cambridge University Press,
Cox, A., and R. B. Hart, Plate Tectonics: How It Works,., Blackwell Scientific Publications, Palo Alto, Calif.,.
Golonka, J., Krobicki, M., Pająk, J, Nguyen Van Giang & Zuchiewicz, W., 2006. Global plate tectonics and paleogeography of Southeast Asia. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology; Arkadia, pp. 1-128.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Golonka, J., 2000. Cambrian-Neogene Plate Tectonic Maps, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,125 pp. Krakow
Golonka J., 2002. Plate-tectonic maps of the Phanerozoic. In: Kiessling W., Flügel, E. and Golonka J. (eds.): Phanerozoic reef patterns. SEPM (Society for Sedimentary Geology) Special Publication 72: 21-75. Tulsa.
Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic, Tectonophysics, 381: 235-273.
Golonka, J., Krobicki, M., Pająk, J, Nguyen Van Giang & Zuchiewicz, W., 2006. Global plate tectonics and paleogeography of Southeast Asia. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology; Arkadia, pp. 1-128.
Golonka, J. Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N.& Slaczka, A., 2006. Plate Tectonic Evolution and Paleogeography of the Circum-Carpathian Region. In: Golonka, J. & Picha, F. (eds.) The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources: American Association of Petroleum Geologists, Memoir 84: 11-46
Golonka, J., Gawęda, A. 2012. Plate tectonic evolution of the Southern margin of Laurussia in the Paleozoic In: Tectonics – recent advances / ed. Evgenii Sharkov. — Rijeka : InTech, 2012: 261–282.

Informacje dodatkowe:

Brak