Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia czasu wolnego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-102-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i metody socjologii czasu wolnego. TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna głównych teoretyków czasu wolnego TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę o przemianach współczesnego świata (demokratyzacja i globalizacja oraz relacje między nimi) TR2A_W03, TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego TR2A_K03, TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego TR2A_K03, TR2A_U01 Prezentacja
M_U003 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu TR2A_U01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i metody socjologii czasu wolnego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna głównych teoretyków czasu wolnego + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o przemianach współczesnego świata (demokratyzacja i globalizacja oraz relacje między nimi) + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi typologizować definicje czasu wolnego - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi zaplanować budżet własnego czasu - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje czasu wolnego
2. Czas wolny a dawny czas świąteczny.
3. Funkcje i aspekty czasu wolnego
4. Czas wolny jako społecznie i kulturowo zmienny
5. Czas wolny jako przedmiot zainteresowania socjologii
6. Estetyzacja życia codziennego
7. Czas wolny jako dobro społeczne
8. Więź społeczna i jej komponenty
9. Styl życia jako kategoria opisu czasu wolnego. Style życia w czasie wolnym
10. Zjawiska globalizacji i ich następstwa dla czasu wolnego.
11. Typy osobowości społecznych a sposoby spędzania czasu wolnego

Zajęcia seminaryjne:

1. Czas wolny jako przedmiot badania nauk humanistycznych.
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach socjologicznych nad czasem wolnym
3. Budżet czasu
4. Wskaźniki czasu wolnego
5. Badania socjologiczne czasu wolnego Polaków.
6. Orientacje kulturalne Polaków w czasie wolnym.
7. Nowe media a czas wolny.
8. Czas wolny a zagrożenia społeczne
9. Turystyka jako sposób spędzania czasu wolnego
10. Specyfika czasu wolnego dzieci , młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych
11. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna ocen wiedzy z wykładów i z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw pedagogiki czasu wolnego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Krawczyk Z. 2006. (red.). Socjologia kultury fizycznej, Warszawa
2. Lothar Seiwert J. 1998. Jak organizować czas, Warszawa.
3. Milian L. 2010. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Gdańsk.
4. Przecławski K. 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków
1. Bełkot A, Karnawał i “karnawał” w turystyce, “Turystyka kulturowa” 2009/3, www.turystykakulturowa.org
2. Gieloch G., Kuczyński J. Rogoziński J. 1992. Czas wolny – czasem konsumpcji, Warszawa.
3. Heinemann K. 1990. Wprowadzenie do socjologii sportu, Warszawa
4. Pięta J. 2008. Pedagogika czasu wolnego, ALMAMER Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak