Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Regiony i atrakcje turystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-103-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia regionu, zasady regionalizacji i metody delimitacji regionów turystycznych TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie główne kryteria regionalizacji w geografii turystycznej oraz podstawowe typy regionów TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W14 Kolokwium
M_W003 Zna zasady gospodarki turystycznej w regionach oraz zna makroregiony turystyczne świata według światowej organizacji turystyki TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Potrafi zaprezentować odpowiedni region turystyczny w przygotowywanej ofercie zgodnie z grupą docelową TR2A_U10, TR2A_U09, TR2A_U02, TR2A_U01, TR2A_K03 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych Polski TR2A_K02, TR2A_U07, TR2A_U01 Prezentacja
M_U002 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych świata TR2A_K02, TR2A_U07, TR2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna trendy w turystyce wynikające ze zmian demograficznych, rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych, potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_K03, TR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia regionu, zasady regionalizacji i metody delimitacji regionów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie główne kryteria regionalizacji w geografii turystycznej oraz podstawowe typy regionów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady gospodarki turystycznej w regionach oraz zna makroregiony turystyczne świata według światowej organizacji turystyki + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi zaprezentować odpowiedni region turystyczny w przygotowywanej ofercie zgodnie z grupą docelową + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych Polski - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych świata - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna trendy w turystyce wynikające ze zmian demograficznych, rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i społeczne wpływające na rozwój regionów turystycznych, potrafi wyjaśnić znaczenie zrównoważonej turystyki dla prawidłowego funkcjonowania regionu turystycznego - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Teoretyczne podstawy regionalizacji turystycznej, pojęcie regionu, metody delimitacji regionów turystycznych, typy regionów (1 h)
2. Makroregiony i regiony turystyczne, makroregiony turystyczne według Światowej Organizacji Turystyki, światowe centra turystyki, regionalizacja turystyczna Europy, regionalizacja turystyczna Polski (2h);
3. Zasady gospodarki turystycznej w regionach, rozwój zrównoważony w turystyce – przykłady regionalne (2h);
4. Zarządzanie turystyką w regionie, podmioty zarządzające turystyką w regionie, funkcje zadania DMO, lokalne i regionalne organizacje turystyczne w Polsce, struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego (3 h);
5. Region i regionalizacja w geografii turystyki. Klasyfikacja przyrodniczych walorów turystycznych. Geograficzne uwarunkowania walorów turystycznych (2 h).
6. Antropogeniczne walory turystyczne. Kreacja walorów turystycznych. Nowe kierunki rozwoju turystyki (2 h).
7. Regiony turystyczne Polski: góry – Karpaty, Sudety. Regiony turystyczne Polski: wyżyny – Góry Świętokrzyskie,
Wyżyna Małopolska (2 h).
8. Regiony turystyczne Polski: pojezierza i wybrzeże. Turystyka kwalifikowana na niżu. Typologia turystyczna wybrzeża morskiego (2 h).
9. Regiony turystyczne Polski: wybrane miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Malbork, Zakopane). Trójmiasto jako region turystyczny (2 h).
10. Podział Europy na regiony turystyczne. Górskie regiony turystyczne w Europie (Alpy, Karpaty). Regiony turystyki kwalifikowanej (2 h).
11. Nadmorskie regiony turystyczne (Adriatyk, Bałtyk, Morze Egejskie). Miasto jako region turystyczny (np. Paryż, Sankt Petersburg, Wiedeń) (2 h).
12. Regiony turystyczne świata – kryteria i delimitacja regionów. Regiony turystyczne Azji (np. Chiny, Indie, Japonia, Indonezja, Malediwy, Tybet) (2 h).
13. Regiony turystyczne Ameryki Północnej (np. Meksyk, Kalifornia, Hawaje, Antyle). Regiony turystyczne Ameryki Południowej (np. Andy, Amazonia, Galapagos) (2 h).
14. Regiony turystyczne Afryki (np. Mahreb, Sahel, Czarna Afryka, Afryka Pd.). Regiony turystyczne Australii i Oceanii (np. Nowa Zelandia, Borneo, Polinezja) (2 h).

Zajęcia seminaryjne:

Przygotowanie samodzielnej prezentacji multimedialnej na temat charakterystyki i oceny walorów i atrakcji turystycznych wybranych regionów turystycznych świata i Polski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny testu z wykładu i zaliczenia seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotu Geografia turystyczna Polski i świata

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Czubla P., Wendt J., (red.), 2006, Przeglądowy atlas świata, „Pascal”, Bielsko-Biała.
Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010. Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. WUW Warszawa
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008. Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa
Kowalczyk A., 2000. Geografia turyzmu, PWN, Warszawa
Kruczek Z., 2006. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., 2007. Europa. Geografia turystyczna. „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., (red.), 2009. Regiony turystyczne. Folia Turistica Nr 21, AWF, Kraków
Kruczek Z., 2010. Polska. Geografia atrakcji turystycznych. „Proksenia”, Kraków
Kruczek Z., Zmyślony P., 2010. Regiony turystyczne. Proksenia, Kraków
Kurek W., 2012. Regiony turystyczne świata. Część 1 i 2. PWN, Warszawa
Warszyńska J., (red.), 2003. Geografia turystyczna świata. PWN, Warszawa
Turystyczny Atlas Europy Środkowej, 2005. „Carta Blanca”, Gdańsk-Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak