Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-104-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bartuś Tomasz (bartus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami TR2A_W07, TR2A_W01, TR2A_K05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować grafikę za pomocą programów komputerowych TR2A_U07 Prezentacja
M_U002 Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych TR2A_U09 Prezentacja
M_U003 Potrafi zarchiwizować dane cyfrowe na różnych nośnikach TR2A_U07 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia związane z multimediami - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować grafikę za pomocą programów komputerowych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać prezentacje za pomocą różnych technik multimedialnych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zarchiwizować dane cyfrowe na różnych nośnikach - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
 1. Wstęp do zajęć (1 godz.)

  Warunki zaliczenia, program i zakres ćwiczeń, pojęcie multimediów i technik obróbki multimedialnych materiałów cyfrowych.

 2. Podstawowe pojęcia z teorii fotografii i filmu (3 godz.):

  - Kompozycja obrazu,
  - Ekspozycja, głębia ostrości,
  - Czułość ISO, ziarno, szumy,
  - Kompensacja ekspozycji,
  - Typowe tryby pomiaru światła,
  - Balans bieli,
  - Histogram w fotografii,
  - Programy tematyczne w fotografii i filmie,
  - Aparat kompaktowy vs. lustrzanka,
  - Jak wykonywać ostre zdjęcia aparatem kompaktowym,
  - Fotografia kolorowa aparatem kompaktowym,
  - Filtr polaryzacyjny,
  - Filtry naturalne, szare,
  - Format RAW
  - Zdjęcia z długim czasem otwarcia migawki,
  - Fotografia krajobrazowa,
  - Techniki HDR,
  - Fotografia wakacyjna,
  - Tworzenie panoram,
  - Fotografia sztucznych ogni i wyładowań atmosferycznych.

 3. Metody obróbki grafiki rastrowej (przekształcanie i korekta obrazu, modele kolorów, tworzenie maski, itp.) (2 godz.)

  Środowisko pracy oprogramowania Adobe Lightroom. Metainformacje, katalogowane zdjęć, procedura i narzędzia obróbki materiałów fotograficznych. Studenci, na podstawie dostarczonych scenariuszy i na dostarczonym materiałach fotograficznych w formacie RAW, dokonują obróbki 6 zdjęć.

 4. Obróbka zdjęć w aplikacji Adobe Lightroom – ćwiczenia praktyczne (2 godz.)

  Studenci, pod opieką prowadzącego ćwiczenia, dokonują pełnego procesu obróbki własnych materiałów zdjęciowych.

 5. Metody obróbki grafiki wektorowej (1 godz.)

  Środowisko pracy oprogramowania Corel Draw. Warstwy, dodawanie i usuwanie warstw, atrybuty warstwy, ustawienia sceny, prowadnice, rysowanie obiektów, krzywe Beziera, skalowanie obiektów, inne operacje na obiektach, i inne.

 6. Projekt czasopisma (2 godz.)

  Studenci, w oparciu o dostarczone materiały wykonują projekt okładki czasopisma. Ćwiczenie ma na celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi technikami pracy w oprogramowaniu CorelDraw.

 7. Projekt (2 godz.)

  Studenci, za pomocą digitalizacji na ekranie, wykonują projekt wektorowej mapy/planu fragmentu powierzchni Ziemi. Za pomocą oprogramowania Google Maps tworzą zrzut ekranu wybranego obszaru mapy, a następnie pod opieką prowadzącego, digitalizują kolejne warstwy topograficzne, nadają im odpowiednią symbolikę, tworzą warstwę toponimiczną i elementy dodatkowe (legendę, skalę itp.).

 8. Studencki projekt czasopisma (3 godz.)

  Studenci, na zadany temat i z wykorzystaniem własnych (przetworzonych) materiałów fotograficznych, wykonują projekt okładki czasopisma/plakatu lub innej formy poligraficznej. Wykorzystują wiedzę zdobyta w poprzednich ćwiczeniach. Do projektu dołączają wykonany projekt mapy wektorowej.

 9. Metody nieliniowej obróbki filmów (2 godz.)

  Obsługa aplikacji Sony Vegas Studio lub Movie Studio. Obsługa listwy czasowej, technik nakładania klatek, obróbki dźwięku i inne.

 10. Projekt filmu (10 godz.)

  Studenci na wykonują zdjęcia filmowe w plenerze i w pomieszczeniach, a następnie przy pomocy oprogramowania do nieliniowego montażu, tworzą film. W następnym kroku wykonywane jest jego udźwiękowienie, dodana jest narracja i utworzone zostają czołówki początkowa i końcowa. W ostatnim etapie prac wykonywany jest rander filmu. Film docelowo ma trwać ok. 7 minut.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 47 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
1) obecność na zajęciach ćwiczeniowych (Regulamin Studiów),
2) Oddanie wymaganych projektów,

Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw obsługi systemu operacyjnego Windows.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Berdychowski J., 2006. Informatyka w turystyce i rekreacji.
Kruczek Z., Walas B., 2010. Promocja i informacja w turystyce.
Steinbrink B., 1993. MULTIMEDIA u progu technologii XXI wieku.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Słomka, E., 2003. Geostatistical modelling and estimation of qualitative parameters of the Bełchatów lignite deposit (Poland). International Association for Mathematical Geology IAMG 2003, 7-12.08.2003, Portsmouth, UK.

Mucha, J., Słomka, T., Mastej, W., Bartuś, T., Jończyk, W., Frankowski, R., 2004. Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów). Sympozja i Konferencje nr 62; Materiały Sympozium: Warsztaty Górnicze z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie, 2-4 czerwca 2004, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków – Bełchatów, 221-233.

Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 3-18.

Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 19-42.

Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19), 43-60.

Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka Geotourism, 4(19). 61-72.

Bartuś, T., 2012. Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28(2), 5-22.

Golonka, J., Doktor, M., Miśkiewicz, K., Krobicki, M., Bartuś, T., Stadnik, R., Waśkowska, A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. W: Sadowski, P. (Red.): Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 47-56.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś T., 2014. Topoklimaty Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Kalinowska-Szymczak A. (Red.), Kalejdoskop GIS tom 3. Esri Polska Sp. Z o.o., Warszawa, 102-103.

Bartuś, T., 2014. Model zmienności topoklimatycznej rejonu Ojcowskiego Parku Narodowego. Topoclimatic variability model of the area of Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera 24, 25-46.

Informacje dodatkowe:

Brak