Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka w obszarach chronionych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-105-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych TR2A_K03, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Projekt
M_U002 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój TR2A_U06, TR2A_U01 Projekt
M_U003 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych TR2A_U06, TR2A_U09, TR2A_K05, TR2A_U05, TR2A_U01, TR2A_K04 Projekt
M_U004 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo TR2A_U07, TR2A_U01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować strategię działania ekologicznego i gospodarczego na obszarach chronionych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyróżnić formy udostępnienia dla turystyki poszczególnych obszarów chronionych, z wyszczególnieniem możliwości i zagrożeń jakie niesie za sobą ich rozwój + - - - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych + - - - - - - - - - -
M_U004 Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenia z przedmiotów: „Ekologia i ochrona środowiska” oraz „Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody” z I stopnia kształcenia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Agroturystyka w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego /Konrad Podawca. Gostynin: Towarzystwo Promocji Ziemi Gostynińskiej, 2004
2. Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: praca zbiorowa /pod red. Aleksandra Szwichtenberga. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2003
3. Jaka turystyka w rezerwatach przyrody: materiały z V Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów 19-21.5.2003 r. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Rzeszowski [i in.]. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
4. Problemy zagospodarowania i ruchu turystycznego w strefie nadmorskiej na przykładzie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego / Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska, Michał Witkiewicz. Pelplin: Bernardinum, 2005
5. Przewodnik dydaktyczny sesji terenowej /Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000
6. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym /red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszczyk, Paweł Skawiński, Kraków, Zakopane: AWF, 2007
7. Turystyka a przyroda i jej ochrona /Wanda Staniewska-Zątek. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007
8. Turystyka aktywna i kwalifikowana na obszarach chronionych : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Augustów, 16-17 września 2001 r. /pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
9. Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski: szanse i zagrożenia /red. Grzegorza Rąkowski. Białystok: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2002
10. Turystyka w obszarach Natura 2000 /red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
11. Turystyka w parkach narodowych: materiały IV Krajowej Konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”, Rzeszów, Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy 20-22.09.2000 r./ red. nauk. Zygmunt Wnuk [i in.]; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Wydział Pedagogiczny. Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Zakład Turystyki i Ochrony Przyrody. Rzeszów: WSP, 2000
12. Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego/ pod red. Ignacego Janowskiego Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych w przypadku ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.