Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomedycyna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-106-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Bąk Marta (martabak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He knows the basic concepts in the field of biomedicine TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 He can indicate the share of minerals in the construction of the human body TR2A_U06, TR2A_U01 Kolokwium
M_W003 Can explain the dependence of the natural hazards of life from climatic zones TR2A_U06 Kolokwium
M_W004 Can characterize natural sources of danger to human health and life TR2A_U06 Projekt
M_W005 Umie określić negatywny wpływ substancji na organizm człowieka TR2A_U06, TR2A_U09 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 He knows the basic concepts in the field of biomedicine - + - - - - - - - - -
M_W002 He can indicate the share of minerals in the construction of the human body - + - - - - - - - - -
M_W003 Can explain the dependence of the natural hazards of life from climatic zones - + - - - - - - - - -
M_W004 Can characterize natural sources of danger to human health and life - + - - - - - - - - -
M_W005 Umie określić negatywny wpływ substancji na organizm człowieka - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Geomedycyna – pojęcia podstawowe, cele i historia rozwoju. (2h)
2. Obieg pierwiastków w przyrodzie. (6h)
3. Naturalne minerały w skorupie ziemskiej i w ciele człowieka. (4h)
4. Ewolucyjne i środowiskowe uwarunkowania minaralizacji w organizmach. (2h)
5. Globalne przyczyny ociepleń i ochłodzeń klimatu w historii Ziemi. (4h)
6. Industrialne i antropogeniczne przyczyny zmian środowiska naturalnego. (2h)
7. Biologiczne znaczenie pierwiastków. (4h)
8. Znaczenie makroelementów, mikroelementów i pierwiastków śladowych na rozwój i zdrowie człowieka. (4h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna dwóch ocen: (1) oceny testu z treści wykładów oraz treści referatów wygłoszonych przez wszystkich uczestników zajęć; (2) oceny referatu przygotowanego i wygłoszonego na zajęciach przez uczestnika zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana elementarna wiedza z zakresu biologii, chemii, geologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bunnell J.E., Finkelman R.B., Centeno J.A., Selinus O., 2007. Medical Geology: a globally emerging discipline. Geologica Acta, vol.5 /3.

Catherine H., Skinner W., Berger A.R., 2003. Geology and health: closing the gap. Oxford University Press

Dissanayake C.B., Chandrajith R., 2009. Introduction to mediacal geology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Pawlikowski M.,1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN

Pawlikowski M., Niedźwiecki T., 2002. Mineralogia kości. Wyd. PAN, Kraków

Selinus O., Finkelman R.B., Centeno J.A., 2010. Medical geology. A regional synthesis. Springer
Singh H., Theoretical basis for medical geology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

BĄK, M., Bąk, K., GÓRNY, Z., Stożek, B. 2015. Evidence of bacteriogenic iron and manganese oxyhydroxides in Albian-Cenomanian marine sediments of the Carpathian realm (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae ; vol. 85 no. 2, s. 371–385.
BĄK, M., GÓRNY, Z., Bąk, K., Wolska, A., Stożek, B. 2015. Successive stages of calcitization and silicification of Cenomanian spicule-bearing turbidites based on microfacies analysis, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae ; vol. 85 no. 1, s. 187–203.
Bąk, K., Kowalczyk, J., Wolska A., BĄK, M., NATKANIEC-NOWAK, L. 2016. Iron and silica enrichments in the middle Albian neptunian dykes from the High-Tatric Unit, Central Western Carpathians: an indication of hydrothermal activity for an extensional tectonic regime. Geological Magazine.

Informacje dodatkowe:

Brak