Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoturystyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-109-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geoturystyki TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02 Egzamin
M_W002 Potrafi wyjaśnić rolę i pozycję geoturystyki w systemie nauk i obowiązujących podziałów turystycznych TR2A_U01 Egzamin
M_W005 Zna przykłady obiektów geoturystycznych w świecie i Polsce jako elementy promujące wiedzę o Ziemi TR2A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Umie wskazać walory przyrodnicze i antropogeniczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne TR2A_U01 Egzamin
M_U004 Potrafi zaproponowąć zagospodarowanie i przystosowanie obiektów geologicznych dla potrzeb turystyki TR2A_U01 Prezentacja
M_U006 Potrafi wykreować nowy produkt turystyczny na bazie obiektów geologicznych TR2A_U02, TR2A_K04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia TR2A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu geoturystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wyjaśnić rolę i pozycję geoturystyki w systemie nauk i obowiązujących podziałów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna przykłady obiektów geoturystycznych w świecie i Polsce jako elementy promujące wiedzę o Ziemi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Umie wskazać walory przyrodnicze i antropogeniczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi zaproponowąć zagospodarowanie i przystosowanie obiektów geologicznych dla potrzeb turystyki - - - - - - + - - - -
M_U006 Potrafi wykreować nowy produkt turystyczny na bazie obiektów geologicznych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe zagadnienia i problematyka dotycząca nowej gałęzi turystyki jaką jest geoturystyka. Kategorie i klasyfikacja współczesnych form turystyki. Miejsce geoturystyki w obowiązujących podziałach turystycznych (1 h).
2. Geoturystyka – podstawy teoretyczne. Przedmiot zainteresowania geoturystyki. Pozycja turystyki w systemie nauk i dziedzin pokrewnych. Definicje pojęć geoturystycznych: obiekt, atrakcja, trasa geoturystyczna, zagospodarowanie geoturystyczne (2 h).
3. Walory turystyczne ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych dotyczących przyrody nieożywionej, klasyfikacja i rodzaje – jako potencjalne obiekty geoturystyczne (8 h).
4. Antropogeniczne walory turystyczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne (2 h)
5. Przykłady zagospodarowania i przystosowania obiektów geologicznych do ruchu turystycznego z uwzględnieniem ochrony (2 h).
6. Uwarunkowania geologiczno-geograficzne powstawania georóżnorodności (2 h).
7. Model oceny geoturystycznej – oceny walorów przyrody nieożywionej pod względem estetycznym, poznawczym, dydaktycznym i naukowym (1 h)
8. Promocja i popularyzacja wiedzy o Ziemi poprzez obiekty geoturystyczne . Wybrane przykłady geoturystyczne świata, Europy i Polski (10 h).
9. Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie obiektów geologicznych (2 h).

Zajęcia praktyczne:

Wykonanie projektu tablicy geoturystycznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 131 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu z wykładu i zaliczenia zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne;
Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety przewodnik geoturystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny:
Czasopismo Geoturystyka 2004 – 2015. Wyd. Nauk AGH i Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica
Dowling R., & Newsome D. 2006. Geotourism. Elsevier;
Evelpidou N., de Figueiredo T., Mauro F., Tecim V. & Vassipoulos. 2010. Natural Heritage from East to West. Springer Berlin.
Gradziński R., 1979. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawnictwa Geologiczne;
Haczewski G., Kukulak J., Bąk K., 2007. Budowa geologiczna i rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków;
Joyce E.B., 2006. Geological heritage of Australia: selecting the best for Geosites and
World Heritage, and telling the story for geotourism and Geoparks. AESC2006, Melbourne, Australia.
Migoń P.,2010. Geomorphological Landscapes of the Word. Springer.
Migoń P. 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Newsome D. & Dowling R., 2010. Geotourism. The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers;
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
Unrug R., 1969 Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych. Wydawnictwa Geologiczne;
Migoń P.,2010. Geomorphological Landscapes of the Word. Springer.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M. i Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska. 260 pp. Kraków
Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka, 4(11): 3-12.
Waśkowska Oliwa A., Krobicki M., Golonka J., Słomka T., Ślączka A. i Doktor M., 2008. Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych, jako obiekty geoturystyczne. Geologia, 34 (3/1): 83-121
Mrowczyk P., Madeja G. i Doktor, M., 2008. Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich. Geoturystyka 3 (14): 49-62.
Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M. 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geoturystyka 4(19): 61-72.
Mrowczyk P., Madeja G., Doktor M., 2011. Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów Polskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII: 473-476
Miśkiewicz K., Golonka J., Waśkowska A., Doktor M., Słomka T. 2011. Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne. Przegląd Geologiczny; 59: 611- 621.
Słomka T. (red.) Golonka J., Doktor M., Stefaniuk M., Mastej W., Mayer W., Joniec A., E., Bartuś T., Łodziński M., Stadnik R., Waśkowska A., Strzeboński P., Bębenek S., Welc E., Krobicki M., Miśkiewicz K., Czuj-Górniak M., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Ministerstwo Środowiska. 719 pp. Kraków
Golonka J., Doktor M., Krobicki M., Miśkiewicz K., Bartuś T., Stadnik R. i Waśkowska A., 2012. Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu. W: P. Sadowski (red.) Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: 47-56.
Golonka J., Doktor M., Miśkiewicz K., Krobicki M., Słomka T. 2014. Selected geosites within a proposed new trans-border Pieniny Geopark (Polish-Slovakian). Acta Geoturistica, vol. 5 no. 2, 46-63.

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), w przypadku nieobecność na ćwiczeniach wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni.
Warunki zaliczenia wykładu:
obecność na wykładach nieobowiązkowa. Pozytywna ocena z egzaminu z treści wykładów.