Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rzeki świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-110-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z rzekami TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Rozumie procesy zachodzące w rzekach i ich otoczeniu TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy rzek TR2A_W01, TR2A_U01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Polski TR2A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Europy TR2A_U10 Kolokwium
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek z różnych części świata TR2A_U10 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna możliwości wykorzystania rzek w turystyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potrafi przewidywać skutki katastrofalnych wezbrań i susz związanych ze zmiennością reżimu hydrologicznego, rozumie znaczenie rzek dla rozwoju wielkich cywilizacji TR2A_K04, TR2A_K03, TR2A_K08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z rzekami + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy zachodzące w rzekach i ich otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy rzek + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Polski + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek Europy + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne rzek z różnych części świata + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna możliwości wykorzystania rzek w turystyce zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, potrafi przewidywać skutki katastrofalnych wezbrań i susz związanych ze zmiennością reżimu hydrologicznego, rozumie znaczenie rzek dla rozwoju wielkich cywilizacji - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja i pojęcie związane z rzekami. Procesy kształtujące rzeki (1 h).
2. Klasyfikacje i typy rzek – charakterystyka (1 h).
3. Rola rzek w historii ludzkości. (1 h)
4. Możliwości wykorzystania rzek w turystyce (1 h).
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Polski (3 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Europy (np. Wołgi, Dunaju, Renu, Rodanu, Ebro, Gwadalkiwir) (5 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Azji (np. Lena , Jenisej, Ob., Jangcy, Żółta rzeka, Ganges) (4 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Ameryki PN. (Kolorado, Rzeka św. Wawrzyńca, Missisipi) (4 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Ameryki Pd. (Amazonka, Orinoko, Parana, Iguazu) (4 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych rzek Afryki (np. Nil, Niger, Kongo, Zambezi) (4 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia testu z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotu Hydrologia z elementami hydrogeologii
Znajomość geografii fizycznej Polski i świata
Geologia ogólna w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2008. Hydrologia ogólna. Wyd. PWN, Warszawa
Borówka R.K., Witt A., 1997. Rzeźba powierzchni Ziemi. Wyd. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Tom VI, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Choiński A, Kaniecki A., 1997. Wody Ziemi. Wyd. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Tom IV, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Czaya E., 1987. Rzeki kuli ziemskiej. Wyd. PWN, Warszawa
Dynowska I., Tlałka A., 1978. Hydrografia Cz. I i II. Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Encyklopedia Geograficzna Świata. Wyd. OPRES, Kraków
Gupta A., (ed.), 2008. Large Rivers: Geomorphology and Management. Wiley
Klimaszewski M., 2002. Geomorfologia. PWN, Warszawa
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. Wyd. PWN Warszawa
Mityk J., 1979. Geografia fizyczna. Części świata. Wyd. PWN Warszawa
Novaresio P., 2006. Wielkie rzeki świata. Wydawnictwo Pascal. BielskoBiała
Pollard M., 2004. Fascynujące rzeki świata. Videograf II. Chorzów
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak