Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Festiwale świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-113-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcie festiwalu i jego rodzaje TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna historię i organizację najważniejszych festiwali na kontynentach europejskim, afrykańskim, azjatyckim, australijskim i amerykańskich TR2A_W04, TR2A_W03, TR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem TR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować strategię organizacji lub uczestniczenia w różnych rodzajach festiwali TR2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata TR2A_K07, TR2A_K05 Kolokwium
M_K002 Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu TR2A_K08, TR2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcie festiwalu i jego rodzaje + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię i organizację najważniejszych festiwali na kontynentach europejskim, afrykańskim, azjatyckim, australijskim i amerykańskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi objaśnić zależności pomiędzy świętowaniem a religią, tradycją i jedzeniem + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować strategię organizacji lub uczestniczenia w różnych rodzajach festiwali + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zagrożenia i zasady organizowania festiwali w różnych częściach świata + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna i rozumie znaczenie festiwali jako atrakcji turystycznej i promocji regionu + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Festiwale, festyny, święta i uroczystości – pojęcia i rodzaje
2. Świętowanie a religia
3. Świętowanie a jedzenie
4. Festiwale Europy
5. Festiwale Ameryki Północnej
6. Festwiale Ameryki Południowej i Karaibów
7. Festwiwale Afryki i Bliskiego Wschodu
8. Festwiale Azji
9. Festwiale Australii i Nowej Zelandii

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium zalicZeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość geografii fizycznej i historii świata oraz organizacji imprez turystycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bainbridge J., Bain A.. 2008. Świat festiwali. Wydawnictwo G+J RBA Warszawa
2. Praca zbiorowa. 2009. Świat się bawi. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa
3. Ogrodowska B. 1996. Święta polskie – tradycje i obyczaje. Warszawa
4. Ogrodowska B. 2009, Polskie obrzędy i zwyczaje. Sport i Turystyka Muza SA
5. Wybrane artykuły z miesięcznika Traveller z lat 2007-13
6. Strony internetowe dotyczące poszczególnych festwiali

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak