Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-202-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu planowania turystycznego TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W13, TR2A_W15, TR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie idee ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i turystycznej TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie zasady zagospodarowania przestrzeni turystycznej w środowisku naturalnym TR2A_W01, TR2A_W02, TR2A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej TR2A_K02, TR2A_U08, TR2A_U01, TR2A_K04, TR2A_U12 Kolokwium
M_U004 Potrafi programować w sposób zintegrowany rozwój turystyki i rekreacji na różnych obszarach TR2A_U06, TR2A_U10, TR2A_U01, TR2A_K04, TR2A_U13 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu planowania turystycznego + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie idee ładu przestrzennego, przestrzeni ekologicznej i turystycznej + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady zagospodarowania przestrzeni turystycznej w środowisku naturalnym + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi programować w sposób zintegrowany rozwój turystyki i rekreacji na różnych obszarach - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Idee ładu przestrzennego (3h)

2. Ład przestrzenny, przestrzeń ekologiczna i zagadnienia ekorozwoju (3h)

3. Zasady zagospodarowania przestrzeni

4. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i antropogenicznych na cele turystyczno-rekreacyjne (3h)

5. Zasady programowania zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji (3h)

6. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji w skali lokalnej (3h)

7. Instrumenty planowania w turystyce i rekreacji na różnych stopniach zarządzania (3h)

8. Partnerstwo w sferze publicznej, prywatnej i społecznej (3h)

10. Plany rozwoju obszarów i produktów turystycznych i rekreacyjnych (3h)

11. przygotowanie dwóch samodzielnych projektów zagospodarowania obszarów gmin przez turystykę i rekreację

12. przygotowanie do dyskusji tematów:
- Problemy rozwoju turystyki w obszarach miejskich
- problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i ekologicznych

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu turystyki i rekreacji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kowalczyk A., 2000. Geografia turyzmu

Kurek W., (red.) 2007. Turystyka

Płocka J. 2002. Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego

Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak