Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polityka turystyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-203-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Adam Kaleta (akaleta2@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna działania najważniejszych organizacji turystycznych na świecie na rzecz rozwoju turystyki TR2A_U01 Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi analizować tendencje rozwoju turystyki na świecie TR2A_U01 Kolokwium
M_W003 Określa i rozróżnia systemy turystyczne w Polsce i na świecie TR2A_U01 Kolokwium
M_W004 Zna system organizacji turystyki w Polsce i na świecie TR2A_U01 Kolokwium
M_W005 Zna i charakteryzuje relacje branży turystycznej i administracji rządowej i samorządowej TR2A_U01 Kolokwium
M_W006 Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna działania najważniejszych organizacji turystycznych na świecie na rzecz rozwoju turystyki - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi analizować tendencje rozwoju turystyki na świecie - - - - - + - - - - -
M_W003 Określa i rozróżnia systemy turystyczne w Polsce i na świecie - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna system organizacji turystyki w Polsce i na świecie - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna i charakteryzuje relacje branży turystycznej i administracji rządowej i samorządowej - - - - - + - - - - -
M_W006 Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. Polityka zrównoważonego rozwoju w turystyce (3h)

2. Działania międzynarodowych organizacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki (3h)

3. Tendencje rozwoju turystyki na świecie (3h)

4. Systemy turystyczne na świecie (3h)

5. Działania administracji państwowej na rzecz turystyki (3h)

6. Organizacja turystyki w Polsce (3h)

7. Polityka turystyczna w XXI wieku na świecie (3h)

8. Współpraca międzynarodowa, transgraniczna, lokalna i regionalna (3h)

9.Podnoszenie jakości i innowacyjności (3h)
11. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki

12. Funkcje i zadania administracji państwowej na polu turystyki

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu oraz oceny z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowej terminologii z polityki i turystyki oraz wiedzy o społeczeństwie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alejziak W., Marciniec W., Organizacje turystyczne na świecie

Butowski L., Organizacja turystyki w Polsce

Kurek W., (red.) 2007, Turystyka

Różycki P., 2009, Zarys wiedzy o turystyce

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak