Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Balneologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-204-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rajchel Lucyna (rajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu balneologii. TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Definiuje rodzaje, genezę i występowanie surowców balneologicznych na obszarze Polski. TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Charakteryzuje działanie surowców balneologicznych na organizm człowieka. TR2A_W09 Kolokwium
M_W004 Zna rozmieszczenie surowców balneologicznych w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania. TR2A_W13, TR2A_W02 Kolokwium
M_W005 Wskazuje uzdrowiska Polski i charakteryzuje ich surowce balneologiczne. TR2A_U10, TR2A_U01 Kolokwium
M_W006 Objaśnia metody lecznicze stosowane w uzdrowiskach. Zna zabezpieczenia prawne związane z ochroną surowców balneologicznych. TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu balneologii. + - - + - - - - - - -
M_W002 Definiuje rodzaje, genezę i występowanie surowców balneologicznych na obszarze Polski. + - - + - - + - - - -
M_W003 Charakteryzuje działanie surowców balneologicznych na organizm człowieka. + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna rozmieszczenie surowców balneologicznych w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania. + - - + - - + - - - -
M_W005 Wskazuje uzdrowiska Polski i charakteryzuje ich surowce balneologiczne. + - - - - - - - - - -
M_W006 Objaśnia metody lecznicze stosowane w uzdrowiskach. Zna zabezpieczenia prawne związane z ochroną surowców balneologicznych. + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Balneologia; Surowce balneologiczne – definicje, klasyfikacja. Występowanie i geneza surowców balneologicznych .
Wykorzystanie surowców balneologicznych w balneoterapii, rekreacji, profilaktyce oraz przemyśle rozlewniczym.
Uzdrowiska polskie i ich surowce balneologiczne.
Obowiązujące akty prawne.

Ćwiczenia projektowe:

Analizy fizykochemiczne wód. Formy zapisu i graficzne przedstawienie składu chemicznego wód metodą Kurłowa i Udlufta- indywidualne wykonanie projektu.

Zajęcia praktyczne:

Rejon doliny Popradu. Wody mineralne typu szczaw i wody kwasowęglowe w miejscowościach: Krynica, Muszyna, Jastrzebik, Złockie, Wierchomla, Łomnica, Piwniczna i Rytro. Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne. Źródła i odwierty udostępniające wody mineralne i lecznicze. Metody eksploatacji. Unikatowe wody typu Zuber. Wykorzystanie wód typu szczaw w balneoterapii (kąpiele lecznicze, suche kąpiele gazowe i krenoterapia), oraz do produkcji CO2. Historia i teraźniejszość uzdrowiska, oraz zagrożenia geogeniczne i antropogeniczne wód termalnych, mineralnych i leczniczych.
Rozlewnictwo naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych-zwiedzanie najnowocześniejszej rozlewni wód mineralnych „Muszynianka” w Muszynie.
Mofeta w Złockiem-pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego.
Zapoznanie się i wykonanie badań aparaturą do mierzenia parametrów fizyko-chemicznch w terenie z wykorzystaniem konduktometru, pehametru oraz karatu-zajęcia praktyczne w Łomnicy.
Wody siarczkowe w dolinie Roztoki Rycerskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 7 godz
Udział w zajęciach praktycznych 8 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii, hydrologii oraz biologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. (1969) Geologia surowców balneologicznych WG. Warszawa.
2. Franczukowski Z. (red.) (2008): Zdrowie i wypoczynek. Wielka Księga Polskich Uzdrowisk, Kąpielisk Nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych. Wyd. Mirex, Bydgoszcz.
3. Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja mezozoiku.
4. Górecki W. (2006) Atlas zasobów geotermalnych na Niżu polskim. Formacja paleozoiczna.
5. Górecki W. (red) 2011 Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
6. Macioszczyk A. (1987) Hydrogeochemia. WG Warszawa.
7. Paczyński B., Płochniewski Z. (1996) Wody mineralne i lecznicze Polski.PIG Warszawa.
8. Paczyński B., Sadurski A. (2007) Hydrogeologia regionalna Polski. Wody mineralne, lecznicze i termalne termalne oraz kopalniane.. PIG Warszawa.
9. Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. WG.Warszawa
10. Ponikowska I. (2002) Kompendium balneologii. Wyd. A. Marszałek Toruń.
11. Ponikowska I., Ferson D. (2009) Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa.
12. Rajchel L. (2000) Wody siarczkowe Karpat polskich. Geologia Wyd. AGH.
13. Rajchel L.(2012) Szczawy i wody kwasowęglowe Karpat polskich. Wyd. AGH.

oraz:
Współczesne problemy hydrogeologii-wybrane artykuły
Balneologia Polska-wybrane artykuły.
Akty prawne dotyczące tematyki wód mineralnych i leczniczych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak