Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dokumentowanie i waloryzacja obiektów geoturystycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-206-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie proces waloryzacji jako metodę badawczą, wartościującą obiekty przyrodnicze TR2A_U07, TR2A_W07, TR2A_W14 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie znaczenie dokumentacji obiektów geoturystycznych w promocji i ochronie dziedzictwa geologicznego TR2A_W01, TR2A_U01 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować obiekt geoturystyczny i opisać jego rodzaje TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi udokumentować dowolny obiekt geoturystyczny TR2A_U09, TR2A_U01 Projekt
M_U003 Potrafi przeprowadzić waloryzacje ilościowa i jakościową dowolnego obiektu geoturystycznego TR2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość dużego znaczenia kompletnej dokumentacj projektowej i odpowiedzialności za wykonana pracę TR2A_K05 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K04, TR2A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie proces waloryzacji jako metodę badawczą, wartościującą obiekty przyrodnicze + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie dokumentacji obiektów geoturystycznych w promocji i ochronie dziedzictwa geologicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdefiniować obiekt geoturystyczny i opisać jego rodzaje - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi udokumentować dowolny obiekt geoturystyczny - - - + - - + - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić waloryzacje ilościowa i jakościową dowolnego obiektu geoturystycznego - - - + - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość dużego znaczenia kompletnej dokumentacj projektowej i odpowiedzialności za wykonana pracę - - - + - - + - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie - - - + - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- definicja, rodzaje, formy obiektów geoturystycznych
- zakres dokumentacji obiektu geoturystycznego, formularz
- schemat pracy terenowej i dokumentacyjnej podczas kreowaniu obiektów geoturystycznych
- waloryzacja jako metoda badawcza, rodzaje, formy, metody waloryzacji
- obiekt geoturystyczny jako forma promocji i ochrony dziedzictwa geologicznego oraz planowania przestrzennego

Ćwiczenia projektowe:

- przygotowanie dokumentacji dla obszarów i obiektów o walorach geoturystycznych
- przeprowadzenie waloryzacji geoturystycznej
- przedstawienie wyników badań w formie pisemnej i za pomocą prezentacji

Zajęcia praktyczne:

- samodzielna praca w terenie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa jest średnią oceny z kolokwium, aktywnego udziału w zajęciach i oceny projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest znajomość podstaw geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Bródka S. (red), 2010. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kistowski M., Korwel-Lejkowska (reds) 2007. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XIX.

Migoń P. 2012. Geoturystka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Miśkiewicz K. 2009. Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce. Geoturystyka 1-2 (16-17): 3-12.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka 4 (11): 3-12.

Słomka T., Kicińska-Świderska A. 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka 1: 5-7.

Sołowiej D., 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Miśkiewicz K. 2009. Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce. Geoturystyka 1-2 (16-17): 3-12.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T. 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka 4 (11): 3-12.

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia:
obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), w przypadku nieobecność na ćwiczeniach wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni, egzamin obejmuje zagadnienia z wykładów