Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki informatyczne w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-208-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych TR2A_W14 Kolokwium
M_W002 Zna korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowoczesnych technik informatycznych dla obsługi ruchu turystycznego TR2A_W14 Kolokwium
M_W003 Potrafi wykorzystać różne techniki informatyczno-komunikacyjne w obsłudze ruchu turystycznego TR2A_U15, TR2A_U09, TR2A_U07 Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi obsługę ruchu turystycznego TR2A_U15, TR2A_U07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowoczesnych technik informatycznych dla obsługi ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać różne techniki informatyczno-komunikacyjne w obsłudze ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi obsługę ruchu turystycznego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

• Zagadnienia z ochrony danych osobowych
• Witryny internetowe, wyszukiwarki, chaty
• Relacyjne Bazy Danych
• Tworzenie stron WWW i Bloga
• Grafika komputerowa
• Programy hotelowe- omówienie płatnych, praca z bezpłatnymi programami
• Marketing internetowy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 45 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się:
- ocena z projektu zawierającego wszystkie elementy poznane w trakcie semestru. Ocena w pierwszym I jest oceną uzyskaną z projektu do ostatnich zajęć w semestrze, w drugim terminie- do końca sesji egzaminacyjnej lipcowej, w trzecim terminie- do końca sesji egzaminacyjnej wrześniowej. 90% oceny końcowej
- ocena z aktywności na zajęciach. 10% oceny końcowej
- ocena może być obniżona za niewłaściwe zachowanie na zajęciach, nieprzygotowanie do zajęć. 10 % oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw obsługi komputera i podstawowych programów: Word, Excel, Power Point, Access, Corel i Statistica

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adamczewski P., 2004. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce.

Berdychowski J., 2006. Informatyka w turystyce i rekreacji.

Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny

Krupa J., Gwóźdź M., Komenda D., 2003. Wykorzystanie Internetu w branży turystycznej.

Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., 2007. Technologie informacyjne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

• Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych — Environmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843
• A model of a system for stream data storage and analysis dedicated to sensor networks of embankment monitoring / Anna PIĘTA, Michał LUPA, Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 13th IFIP TC8 international conference, CISIM 2014 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5–7, 2014 : proceedings / eds. Khalid Saaed, Václav Snášel. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8838). — ISBN: 978-3-662-45236-3 ; ISBN10: 3662452367. — S. 514–525
• Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.
• Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków — Methods and tools for data mining of intensity variability inlet to municipal wastewater treatment plant / Monika CHUCHRO, Adam PIÓRKOWSKI // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2010 vol. 31 no. 2B, s. 347–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Obecności na zajęciach- można mieć 1 nieobecność nieusprawiedliwioną, pozostałe usprawiedliwione, powyżej 50% nieobecności-brak zaliczenia z przedmiotu
Student we własnym zakresie powinien nadrobić materiał z zajęć, w których nie uczestniczył-prowadzący zajęcia może skontrolować nadrobienie materiału z ćwiczeń.

Pozostałe zasady obowiązujące na zajęciach nie przedstawione w sylabusie lub na 1 zajęciach w semestrze znajdują się w Regulaminie Studiów.