Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Naturalne i antropogeniczne zagrożenia środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-210-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie współzależności problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych człowieka z degradacją przyrody ożywionej i nieożywionej. TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna główne zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska TR2A_W02, TR2A_W05, TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna przykłady i skutki katastrof przyrodniczych w historii geologicznej Ziemi TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna przyczyny i rozumie skutki zagrożeń globalnych dla środowiska TR2A_W05, TR2A_W01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie współzależności problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych człowieka z degradacją przyrody ożywionej i nieożywionej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna główne zagrożenia naturalne i antropogeniczne środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna przykłady i skutki katastrof przyrodniczych w historii geologicznej Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przyczyny i rozumie skutki zagrożeń globalnych dla środowiska + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zasoby przyrody, twory przyrody, środowisko przyrodnicze (2 h).
2. Skala problemów środowiskowych: lokalne, regionalne, globalne (2 h).
3. Naturalne zagrożenia środowiska, ich skutki, sposoby ostrzegania i przeciwdziałania – trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, tsunami, huragany, tornada, cyklony, powodzie, ruchy masowe, lawiny, meteoryty (8 h).
4. Wpływ ewolucji form życia na stan wód, atmosfery, litosfery. Wielkie wymieranie form żywych, czynniki sterujące (w przeszłości geologicznej i współcześnie) różnorodnością biologiczną na Ziemi (4 h).
5. Antropogeniczne zagrożenia środowiska, ich skutki, sposoby ostrzegania i przeciwdziałania – zanieczyszczenia atmosfery, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia hydrosfery, odpady, hałas, eksploatacja kopalin (8 h).
6. Globalne przyczyny zagrożeń: przyrost demograficzny, wzrost konsumpcji, rozwój techniki, urbanizacja, systemy ekonomiczne, modele życia, zbrojenia i wojny (2 h).
7. Skutki zagrożeń globalnych: zmiany klimatu, ubytek lasów tropikalnych, zmiany zawartości ozonu w atmosferze, zanik różnorodności biologicznej, pustynnienie, zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery (4 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw ekologii i ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa 2003.
Fry, C., Świat. Największe wyzwania ekologiczne. Elipsa, Warszawa 2008.
Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze. PWN, Warszawa 2009.
Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska. wyd.Oświata, Warszawa 2000.
Steele P., Morris N., Barber N., Niebezpieczna planeta. SBM, Poznań 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak