Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Parki narodowe Stanów Zjednoczonych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-212-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych Esej
M_W003 Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie walory turystyczne oraz sposoby zagospodarowania turystycznego parków narodowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna charakterystykę i najważniejsze atrakcje wybranych parków narodowych USA + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie porównać zalety i cechy characterystyczne parków narodowych USA i Polski + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Park narodowy jako forma ochrony przyrody i środowiska
oraz obiekt geoturystyczny
2. Idea ochrony przyrody w USA
3. Yellowstone – pierwszy park narodowy na świecie
4. Wielki Kanion
5. Dolina Śmierci
6. Glacier-Waterton
7. Arches-Canyonlands
8. Góry Skaliste
9. Sekwoja-Kings Kanion
10. Parki narodowe Alaski
11. Hawaje
12. Everglades
13. Prerie
14. Big Bend

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa znajomość geologii ogólnej o geografii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Harris AG., Tuttle E., Tuttle SD., 1990, Geology of National Parks. Kendall, Hunt, ss.638
Praca zbiorowa, 2008, Parki Narodowe USA, Albatros ABI
Kulka A., 2005, Parki Narodowe USA. Praktyczny przewodnik turystyczny. ExLibris, ss. 176
www.nps.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak