Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Parki narodowe Europy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-215-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków narodowych w różnych krajach Europy TR2A_W12, TR2A_W05 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie walory naukowe i turystyczne wybranych parków narodowych Europy TR2A_W06, TR2A_W04, TR2A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie porównać zalety i cechy charakterystyczne parków narodowych różnych państw europejskich TR2A_U06, TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony i ograniczenia rozwoju sieci parków narodowych Europy TR2A_U06, TR2A_U01, TR2A_U13 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K003 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków narodowych Europy TR2A_U10, TR2A_U07, TR2A_K08 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków narodowych w różnych krajach Europy + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie ideę powstania parków narodowych jako formy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie walory naukowe i turystyczne wybranych parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie porównać zalety i cechy charakterystyczne parków narodowych różnych państw europejskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony i ograniczenia rozwoju sieci parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków narodowych Europy + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele tworzenia parków narodowych
(2 h)

2.Najważniejsze regulacje prawne w wybranych krajach Europy dotyczące tworzenia i funkcjonowania Parków Narodowych (4 h)

3.Charakterystyka wybranych parków narodowych północnej Europy (4 h)

4.Charakterystyka wybranych parków narodowych środkowej Europy (4 h)

5.Charakterystyka wybranych parków narodowych basenu Morza Śródziemnego (6 h)

6.Charakterystyka wybranych parków narodowych zachodniej Europy (4 h)

7.Perspektywy rozwoju Europejskiej sieci parków narodowych (1h)

8.Zagrożenia Europejskich parków narodowych (1h)

9.Międzynarodowy status ochrony parków narodowych (2h)

10.Europejskie parki narodowe na tle parków na innych kontynentach (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Źródła dostępne on line

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz W.P., 1996 – Malakofauna jako wskaźnik wahań górnej granicy lasu w okresie historycznym. (Malacofauna as an indicator of variation in the timberline during the historical period) (in Polish with English summary). [w:] Kotarba A. (red.): Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 1: 114-116.
Alexandrowicz W.P., 2000 – The malacofauna of the Upper Holocene lacustrine sediments of Wigry Lake (N Poland). Folia Malacologica, 8 (2): 141-149.
Alexandrowicz W.P., 2001 – Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra Mountains (Southern Poland). Acta Carstologica, 30 (1): 125-142.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Ślimaki (Mollusca; Gastropoda) i małże (Mollusca; Bivalvia) masywu Babiej Góry. (Snails (Mollusca; Gastropoda) and Bivalves (Mollusca; Bivalvia) of the Babia Góra Massif). (in Polish with English summary). [W:] Wołoszyn B.W., Wołoszyn D., Celary W. (red.) Monografia Fauny Babiej Góry. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN: 69-97.
Alexandrowicz W.P. 2009. Zmiany środowiska naturalnego w jeziorze Wigry w czasie późnego glacjału i holocenu w świetle badań mięczaków. (Changes of environment of Lake Wigry during Late Glacial and Holocene in the light of molluscan analyses). (in Polish with English summary). [In:] Rutkowski J., Krzysztofiak L. (eds.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych: 227-240.
Alexandrowicz W.P., 2011. Ślimaki lądowe Babiogórskiego Parku Narodowego. (Terrestial snails of Babia Góra National Park). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67, 1: 39-54.

Informacje dodatkowe:

Brak