Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dziedzictwo górnicze
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-305-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złóż i górnictwa TR2A_W01, TR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W002 Rozumie znaczenie przemysłu wydobywczego dla gospodarki światowej i dla Polski TR2A_W01, TR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W003 Zna najważniejsze fakty z historii eksploatacji kopalin na świecie i w Polsce TR2A_W01, TR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W004 Zna przykłady tradycji górniczej TR2A_W01, TR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W005 Zna przykłady wykorzystania tradycji i obiektów górniczych jako atrakcji turystycznych i geoturystycznych TR2A_W01, TR2A_U09, TR2A_W02 Prezentacja
M_W006 Umie zaprezentować historyczny lub współczesny obiekt przemysłu wydobywczego jako atrakcję turystyczną TR2A_U10, TR2A_U01, TR2A_U09 Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać rozwój przemysłu wydobywczego z sytuacją gospodarczą kraju TR2A_U01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii złóż i górnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie znaczenie przemysłu wydobywczego dla gospodarki światowej i dla Polski + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze fakty z historii eksploatacji kopalin na świecie i w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna przykłady tradycji górniczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna przykłady wykorzystania tradycji i obiektów górniczych jako atrakcji turystycznych i geoturystycznych + - - - - - - - - - -
M_W006 Umie zaprezentować historyczny lub współczesny obiekt przemysłu wydobywczego jako atrakcję turystyczną + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać rozwój przemysłu wydobywczego z sytuacją gospodarczą kraju + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia prowadzone są zasadniczo jako konwersatorium z udziałem wykładu (w ograniczonym zakresie) i projektu własnego, w sumie 30 godz.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat historycznego i współczesnego przemysłu wydobywczego, jego znaczeniem dla cywilizacji, z najważniejszymi zabytkami górnictwa w kraju i na świecie, z elementami tradycji górniczej jako skłądnika kultury oraz z przykładami wykorzystania obiektów przemysłu wydobywczego jako atrakcji turystycznych. Student nabywa umiejętności oceny, zagospodarowania i promocji takich obiektów jako atrakcji turystycznych.

Program zajęć:
-Wprowadzenie, podstawowe pojęcia z zakresu geologii i górnictwa (2 godz.)
-Przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie jako sektor gospodarki (2 godz.)
-Zarys historii eksploatacji kopalin (8 godz.)
-Tradycje górnicze (2 godz.)
-Obiekty i tradycje górnicze jako atrakcje turystyczne i geoturystyczne (14 godz.)
-Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z dyskusji, prezentacji na temat wykorzystania obiektów przemysłu wydobywczego w turystyce oraz projektu, przedstawiającego własne spojrzenie studenta na kopalnię jako atrakcję turystyczną

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Mat. Konf. Katowice 2007
T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. Mat. Konf. Katowice, 2009
Dziekoński, T., Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku. Wyd. PAN,
Wrocław, 1972
Nitkiewicz- Jankowska A. 2006: Turystyka przemysłowa wizytowką Gornośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Instytutu Gornictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 117. Wrocław.
Turystyka w obiektach poprzemysłowych, Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej, POT Warszawa, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak