Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podziemne trasy turystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-308-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu geoturystyki i turystyki podziemnej TR2A_W02, TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna wybrane, najciekawsze podziemne trasy turystyczne w Polsce i na świecie TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania, udostępnienia, promocji podziemnego obiektu turystycznego TR2A_W08, TR2A_W10, TR2A_W13 Kolokwium
M_W004 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń TR2A_W01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu geoturystyki i turystyki podziemnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane, najciekawsze podziemne trasy turystyczne w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania, udostępnienia, promocji podziemnego obiektu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie i zna mechanizm krasowienia oraz etapy powstawania naturalnych tras podziemnych tj. jaskiń - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podział podziemnych tras turystycznych ze względu na funkcje i ze względu na stopień zagospodarowania. Historia podziemi i wyobrażenia o nich od prehistorii, aż po XXI wiek. Turystyka podziemna – definicja. Charakterystyka podziemnej trasy turystycznej, przykłady sposobu udostępnienia i zagospodarowania podziemnego obiektu (2 godz.)
2. Podziemne trasy turystyczne w Polsce: naturalne (jaskinie) i antropogeniczne (kopalnie, składy kupieckie, piwnice handlowe, obiekty militarne) (2 godz.)
3. Rodzaje jaskiń: pierwotne i wtórne. Omówienie szaty naciekowej, występującej w jaskiniach (2 godz.)
4. Kras – definicje. Powstawanie i budowa jaskiń. Kras – przykłady ze świata (2 godz.)
5. Podziemne trasy turystyczne Europy Środkowej: jaskinie Słowacji, jaskinie Węgier, Austria: Jaskinia Lodowa, kopalnie soli w Hallstat, jaskinie Słoweni: Szkoczjańska, Postojna (2 godz.)
6. Podziemne trasy turystyczne Europy – Francja: jaskinie z malowidłami naskalnymi np. Lascaux. Podziemne trasy turystyczne Europy – Włochy: jaskinie Alp Apuańskich i Płw. Gargano (2 godz.)
7. Podziemne trasy turystyczne Europy – Hiszpania: jaskinie z malowidłami naskalnymi np. Altamira, groty np. Santa Cueva de Covadonga, podziemne miasto Guadix (2 godz.). Podziemne trasy turystyczne Europy – Niemcy: historyczne kopalnie kamieni szlachetnych w Steinkaulenbergu (Nadrenia-Palatynat), kopalnie srebra w Rammelsbergu i w Lautenthal (Góry Harz) (2 godz.)
8. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 1): Kapadocja (Turcja) (2 godz.)
9. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 2): Petra (Jordania), Gunung Mulu (Borneo, Malezja), jaskinie południowo-zachodniej Turcji (2 godz.)
10. Podziemne trasy turystyczne Azji (część 3): Zatoka Ha Long i Ninh Binh (Wietnam) (2 godz.)
11. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 1): Uluru – święte groty aborygenów (2 godz.)
12. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 2): Coober Pedy – kopalnie opali (2 godz.)
13. Podziemne trasy turystyczne Australii (część 3): jaskinie Jenolan i Victoria Fossil Cave (2 godz.)
14. Podziemne trasy turystyczne Ameryki Północnej: kopalnia Naica (Meksyk), tunel lawowy Thurstona (Hawaje, USA), podziemne miasto Indian Pueblo – Mesa Verde (Nowy Meksyk, USA) (2 godz.)
15. Różne stopnie zagospodarowania turystycznego kopalń: na przykładzie kopalni Dundas (Tasmania), Mezica (Słowenia), Naica (Meksyk) (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szewczyk R., 2005 „Polska – fascynujący świat podziemi” Wyd. Muza, Warszawa
2. Tworek J., 1997 „Podziemne trasy turystyczne w Polsce” Wyd. UKFiT, Warszawa
3. Antkowiak W., 2002 „Podziemia i wody kryją skarby” Wyd. Bellona, Warszawa
4. Kortman B., Parma Ch., 1990 „W jaskiniach” Wyd. Osveta i Wyd. SIT, Warszawa
5. Kowalski K., 1954 „Jaskinie Polskie” Warszawa
6. Lamparska J., 2000 „Tajemnicze podziemia. Przewodnik po lochach, sztolniach i jaskiniach” Wyd. Asia-Press, Wrocław
7. Mazurkiewicz M., 1991 „Zarys dziejów górnictwa” Wyd. AGH, Kraków
8. Parma Ch., 1992 „Najpiękniejsze jaskinie” Wyd. Voyager, Warszawa

Czasopismo: Geoturystyka
Przewodniki z konferencji Geotour
Przewodniki turystyczne po podziemnych trasach z danego regionu

Liczne strony www:
http://www.podziemia.pl
http://www.geoturystyka.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 43-60
2. Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Bartuś, T., Mastej, W. (2009) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 19-42
3. Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk, M., Doktor, M., Koźma, J., Cwojdziński, S., Stachowiak, A. (2009a) „Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej”. Geoturystyka, 4 (19), 3-18
4. Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009b) „Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej”. Geoturystyka, 4 (19), 61-72

Informacje dodatkowe:

Planuje się 3 terminy testu zaliczeniowego. Osoby mające więcej, niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach są zobowiązane do przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący podziemnej trasy w danej lokalizacji w Polsce lub na świecie