Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia odkryć geograficznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-310-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania polityczno-ekonomiczne wypraw odkrywczych TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna historię odkryć geograficznych w starożytności TR2A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna historie i motywacje odkryć geograficznych w średniowieczu. TR2A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna historie odkryć regionów polarnych TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi przedstawić ważniejsze wielkie wyprawy poznawcze w historii odkryć geograficznych na różnych kontynentach świata TR2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna polityczne, gospodarcze, naukowe oraz społeczno-kulturowe przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych, potrafi wyjaśnić wpływ wielkich odkryć geograficznych na obraz współczesnej politycznej i ekonomicznej mapy świata TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K05, TR2A_K08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie uwarunkowania polityczno-ekonomiczne wypraw odkrywczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię odkryć geograficznych w starożytności + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna historie i motywacje odkryć geograficznych w średniowieczu. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna historie odkryć regionów polarnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić ważniejsze wielkie wyprawy poznawcze w historii odkryć geograficznych na różnych kontynentach świata + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna polityczne, gospodarcze, naukowe oraz społeczno-kulturowe przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych, potrafi wyjaśnić wpływ wielkich odkryć geograficznych na obraz współczesnej politycznej i ekonomicznej mapy świata - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Poznawanie świata w starożytności – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (horyzont geograficzny starożytnych cywilizacji) (3 h)
2. Poznawanie świata w średniowieczu – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (drogi pielgrzymów i kupców, świat islamu, podróżnicy żydowscy, Mongołowie, Chińczycy, poselstwa i podróże misyjne Europejczyków do Azji) (4 h)
3. Epoka wielkich odkryć geograficznych – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (Portugalczycy, Hiszpanie w Nowym świecie, inni Europejczycy w Nowym Świecie, początki eksploracji wnętrza Azji przez Europejczyków) (5 h)
4. Odkrycia i pierwsze badania wnętrza lądów od XVII wieku – uwarunkowania polityczne i ekonomiczne (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Środkowa, Ameryka Południowa) (5 h)
5. Australia i Oceania (odkrycia hiszpańskie i portugalskie w XVI w. odkrycia w XVII w., odkrycia angielskie i francuskie w XVIII w., odkrycia i badania w XIX w.) (4 h)
6. Odkrycia i badania obszarów polarnych (Arktyka, Antarktyka) (4 h)
7. Kalendarium odkryć geograficznych (1 h)
8. Wybrane wielkie wyprawy w historii odkryć geograficznych (2 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwium z treści wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej świata i podstawowej historii powszechnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ciechanowicz J., 1997. W bezkresach Eurazji: uczeni polscy w imperium rosyjskim. WSP Rzeszów
Babicz J., Walczak W., 1968. Zarys historii odkryć geograficznych. PWN Warszawa
Badowski R. 2007. Odkrywanie świata. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała
Długosz Z., 2002. Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi. Warszawa
Favier J., 1996. Wielkie odkrycia od Aleksandra do Magellana. Warszawa
Magidowicz I., 1952. Zarys historii odkryć geograficznych. KiW Warszawa
Magidowicz I., 1979. Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej. PWN Warszawa
Małyszko P. 2007. Wielkie podróże. Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała
Słabczyński W. 1988. Polscy podróżnicy i odkrywcy. PWN Warszawa
Słabczyński T., 1995. Wielcy odkrywcy i podróżnicy – słownik. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Słabczyński T., 2004. Encyklopedia odkryć i odkrywców. Globograf 2004
Wojciechowski B., 1963. Historia odkryć geograficznych. PWN Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak