Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Światowe dziedzictwo geologiczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-316-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny TR2A_W12, TR2A_W05 Kolokwium
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej TR2A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie TR2A_W02, TR2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego TR2A_U07, TR2A_U05 Kolokwium
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej TR2A_U06 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K003 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej TR2A_K07, TR2A_K03, TR2A_K08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna najważniejsze obiekty geologiczne na świecie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony dziedzictwa geologicznego,
(2 h)

2. Klasyfikacje obiektów geologicznych pod kontem ich ochrony (2 h)

3. Charakterystyka listy obiektów chronionych (World Geological Heritage) (2 h)

4. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Europy (4 h)

5. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Azji (4 h)

6. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

7. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

8. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Australii (4 h)

9. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Afryki (4 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Słomka, T., Doktor, M., Joniec, A., Kicińska-Świderska, A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków

Kozłowski S. (red.), 1998: Ochrona litosfery. PIG, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak