Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ratownictwa medycznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-403-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Duda Henryk (hendud@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zdobycie wiedzy oraz zapoznanie z techniką udzielania pierwszej pomocy w urazach i wypadkach podczas aktywności fizycznej człowieka (rekreacja i turystyka)

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą stanów zagrożenia życia TR2A_W09 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami TR2A_W09 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę na temat zasad etyki zawodowej w działaniach ratowniczych. TR2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U002 Potrafi zaobserwować nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów i układów TR2A_U06 Kolokwium
M_U003 Potrafi uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia, przeciwdziałać wystąpieniu powikłań, rozpoznać objawy zagrożenia życia, zastosować i wykorzystywać właściwe zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i ratunkowych TR2A_U06, TR2A_K02, TR2A_K01 Kolokwium
M_U004 Posiada umiejętność w komunikowaniu z członkami zespołu terapeutycznego TR2A_U04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą stanów zagrożenia życia - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat zasad etyki zawodowej w działaniach ratowniczych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi zaobserwować nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów i układów - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi uczestniczyć w procesie diagnozowania i leczenia, przeciwdziałać wystąpieniu powikłań, rozpoznać objawy zagrożenia życia, zastosować i wykorzystywać właściwe zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych i ratunkowych - - - - - - + - - - -
M_U004 Posiada umiejętność w komunikowaniu z członkami zespołu terapeutycznego - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

WYKŁADY:

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.
2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3. Współpraca pielęgniarki z jednostkami ratownictwa medycznego.
4. Wyróżniki medycyny katastrof. Organizacja akcji ratunkowej. Segregacja medyczna w katastrofach.
5. Zarządzanie kryzysowe w katastrofach i klęskach żywiołowych .
6. Współczesne zagrożenia pochodzenia technicznego i naturalnego.
7. Postępowanie ratownicze w zdarzeniach masowych i katastrofach.
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa według obowiązujących wytycznych ERC.
9. Obraz kliniczny najczęstszych stanów zagrożenia zdrowotnego.
10. Charakterystyka obrażeń i umiejętność udzielania pierwszej pomocy w urazach głowy i kręgosłupa,
11. Charakterystyka obrażeń i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w urazach klatki piersiowej i brzucha,
12. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy urazach i złamaniach,
13. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy zatruciach,
14. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy oparzeniach i porażeniu prądem elektrycznym.
15. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przy podtopieniach

Ćwiczenia:

1. Ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia lub katastrofy,
2. Zasady bezpiecznego przenoszenia poszkodowanych, układanie poszkodowanego w zależności od jego stanu
3. i odniesionych obrażeń. Transport poszkodowanego.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych według obowiązujących wytycznych ERC .
5. Postępowanie w przypadku zadławienia u osób dorosłych.
6. Segregacja poszkodowanych na miejscu katastrofy.
7. Postępowanie ratownicze w przypadku obrażeń (krwotok, uraz głowy, uraz klatki piersiowej, złamania kończyn).
8. Technika bandażowania kończyny górnej i obręczy barkowej
9. Technika bandażowania kończyny dolnej i obręczy biodrowej
10. Technika bandażowania klatki piersiowej i brzucha
11. Technika bandażowania: głowy, oka, nosa
12. Zakładanie opatrunków chustowych
13. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych cz.1
14. Prezentacja multimedialna dla określonych zagadnień tematycznych cz.1
15. Zaliczenie przedmiotu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnia arytmetyczna ocen wiedzy z wykładów i z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw anatomii i fizjologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Briggs, Brinsfield K.,. Rowiński W., Dominik J. 2007. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach.
2. Driscoll P., Skinder D., Earlan R., Jakubaszko J. Górnicki 2003. ABC postępowania w urazach Wydawnictwo Medyczne, Warszawa
3. Dyk D. 2010 Badania fizykalne w pielęgniarstwie: podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, Warszawa
4. Jakubaszko J. (red.) Górnicki K 2002 . ABC resuscytacji” Wydawnictwo Medyczne, Warszawa
5. Keim Samuel (red.), 2007, Medycyna ratunkowa na dyżurze PZWL – Wydawnictwo Lekarskie
Podręcznik dla ratowników medycznych”. PZWL, Warszawa
6. Ustawa z dn.8 września 2006 roku (Dziennik Ustaw Nr 191 Poz.1410) o Państwowym Ratownictwie Medycznym
7. Wytyczne resuscytacji 2005” Polska Rada Resuscytacji , Kraków 2005
8. Zawadzki A. 2006. Medycyna ratunkowa i katastrof ,Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda H., Różycki P., Stanek L., Płatek Ł., Stachura A., Kubieniec P, Śledziewski D.: 2015. Negative impact on the health of professional sports players (for example playing in futsal) w: Kurlej W., Nowak-Starz G. (red.), Wellnes and Society – 1, Monografia, NeuroCentrum, Lublin ,101-114,
2. Starz R. ,Duda H.: 2015. WELLNESS AND SOCIETY, Monografia (red.), NeuroCentrum, Lublin
3. Duda H., Wójcik T. 2016.Wellnes and education, Monografia, NeuroCentrum, Lublin
4. Duda H., Kubieniem P., Jastrzębski Zb., Stachura A., Płatek Ł., Draga P. 2016.Professional sport and health (for example, training in the game footballers), W: Anaśkiewicz R., Biskup M. (red), Wellnes and age, , Monografia, NeuroCentrum, Lublin , 11-22

Informacje dodatkowe:

Brak