Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami unijnymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-406-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady, formy i metody ubiegania się o środki Unii Europejskiej TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Kolokwium
M_W002 Zna mechanizmy przygotowania i realizacji projektów europejskich TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki TR2A_U16, TR2A_U07, TR2A_U14, TR2A_U05 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej TR2A_K03, TR2A_K08, TR2A_K04 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady, formy i metody ubiegania się o środki Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna mechanizmy przygotowania i realizacji projektów europejskich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie wybranego projektu z zakresu turystyki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia skutecznego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

- fundusze strukturalne Unii Europejskiej
- prawne aspekty zarządzania projektami unijnymi
- pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy europejskich
- zakres dostępności środków Unijnych dla Polski
- metodyka tworzenia harmonogramu, budżetu, dokumentacji projektów
- zagrożenia związane z realizacja projektów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak