Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gemmologia i kamienie szlachetne Polski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-409-GT-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geoturystyka
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii TR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych TR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych TR2A_W02, TR2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych TR2A_U01, TR2A_U07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania miejsc występowania kamieni szlachetnych w Polsce dla celów turystycznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną końcową z testu z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak