Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone studia I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja lub na kierunkach pokrewnych

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

25

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk przyrodniczych, Nauk społecznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
120
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Nazwa specjalności:
Turystyka uzdrowiskowa

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Szczegółowe warunki otrzymania wpisu na kolejny semestr reguluje paragraf 17 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej.

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Dodatkowe informacje:

-