Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bioróżnorodność
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-106-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować TR2A_W07 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu różnorodności biologicznej TR2A_W01, TR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie scharakteryzować stan bioróżnorodności Polski, zna procesy zmian w zakresie zmienności różnorodności biologicznej ostatnich dekad, wskazuje adekwatne przykłady. TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na bioróżnorodność TR2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia ochrony przyrody w zakresie zabezpieczenia bioróżnorodności TR2A_K07, TR2A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu różnorodności biologicznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie scharakteryzować stan bioróżnorodności Polski, zna procesy zmian w zakresie zmienności różnorodności biologicznej ostatnich dekad, wskazuje adekwatne przykłady. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na bioróżnorodność + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia ochrony przyrody w zakresie zabezpieczenia bioróżnorodności + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Bioróżnorodność – podstawowe pojęcia (2h).
2. Miary bioróżnorodności (2 h).
3. Uwarunkowania bioróżnorodności. Naturalne i antropogeniczne czynniki regulujące bioróżnorodność (6 h).
4. Stan bioróżnorodności na terenie Polski. Bioróżnorodność i jej wzorce geograficzne (4 h).
5. Monitoring bioróżnorodności (4 h).
6. Zagrożenia bioróżnorodności obszarów naszego kraju. Gatunki obce, reintrodukowane, inwazyjne (4 h).
7. Ochrona przyrody a zachowanie bioróżnorodności (2 h).
8. Zagrożone i ginące gatunki fauny i flory (4 h).
9. Zmiany bioróżnorodności w czasach obecnych (2 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenia z testu z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzejewski R., Weigle A. 2001. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

2. Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Gromadzki M. (red) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 6.

4. Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza.

5. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki.

Czasopisma – wybrane artykuły:
Ochrona Przyrody
Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak