Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Walory i zagospodarowanie uzdrowisk
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-109-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znajomość podstawowych definicji i podziałów walorów uzdrowiskowych i infrastruktury uzdrowiskowej. Umiejętność ewaluacji walorów uzdrowiskowych i zagospod. uzdrowiskowego z wykorzystaniem wskaźników.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu walorów i atrakcji turystycznych i uzdrowiskowych oraz zna podstawowe wskaźniki z zakresu infrastruktury i usług uzdrowiskowych TR2A_W01, TR2A_W02 Prezentacja
M_W002 Zna i rozumie kryteria podziału walorów turystycznych i uzdrowiskowych oraz ich rodzaje, jak również zna i rozumie kryteria podziału i rodzaje infrastruktury i usług uzdrowiskowych TR2A_W04, TR2A_W10, TR2A_W13 Prezentacja
M_W003 Zna najważniejsze atrakcje turystyczne i uzdrowiskowe w Polsce i ich klasyfikacje oraz znaczenie zagospodarowania uzdrowiskowego w miejscowości uzdrowiskowej TR2A_W01 Prezentacja,
Projekt
M_W004 Zna i rozumie metody pomiaru atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych TR2A_W01, TR2A_U02, TR2A_W02 Prezentacja,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować metody oceny atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych, jak również ma umiejętność obliczania wskaźników zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego oraz oceny rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej określonych miejscowości uzdrowiskowych. TR2A_K01, TR2A_U09, TR2A_U07, TR2A_U02, TR2A_U01, TR2A_U16, TR2A_K04 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi stosować uprawnione procedury poznawania świata i posiada umiejętność funkcjonowania w grupie jak również potrafi pracować w grupie, analizować wskaźniki funkcji turystycznej i uzdrowiskowej oraz wykazuje poprawność wnioskowania na podstawie dostępnych danych. TR2A_K02, TR2A_K01, TR2A_K07, TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_U01, TR2A_K03, TR2A_K04 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu walorów i atrakcji turystycznych i uzdrowiskowych oraz zna podstawowe wskaźniki z zakresu infrastruktury i usług uzdrowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie kryteria podziału walorów turystycznych i uzdrowiskowych oraz ich rodzaje, jak również zna i rozumie kryteria podziału i rodzaje infrastruktury i usług uzdrowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze atrakcje turystyczne i uzdrowiskowe w Polsce i ich klasyfikacje oraz znaczenie zagospodarowania uzdrowiskowego w miejscowości uzdrowiskowej + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie metody pomiaru atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować metody oceny atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych, jak również ma umiejętność obliczania wskaźników zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego oraz oceny rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej określonych miejscowości uzdrowiskowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi stosować uprawnione procedury poznawania świata i posiada umiejętność funkcjonowania w grupie jak również potrafi pracować w grupie, analizować wskaźniki funkcji turystycznej i uzdrowiskowej oraz wykazuje poprawność wnioskowania na podstawie dostępnych danych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia, podział i rodzaje walorów turystycznych i uzdrowiskowych. Walory przyrodnicze i antropogeniczne (1 h),

2. Najważniejsze atrakcje turystyczne i uzdrowiskowe w Polsce ( 1 h),

3. Metody oceny atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych (2 h),

4. Specyfika naturalnych surowców leczniczych w uzdrowiskach i architektury uzdrowiskowej (2 h).
5. Pojęcia, podział i rodzaje infrastruktury i usług turystycznych i uzdrowiskowych (2 h),

6. Najważniejsze przykłady zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego w polskich i europejskich uzdrowiskach (2 h),

7. Źródła danych na temat zagospodarowania w miejscowości uzdrowiskowej i metody pomiaru rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w zakresie zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego (2 h),

8. Specyfika zagospodarowania w uzdrowisku (2 h).

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie samodzielnych prezentacji dla określonych zagadnień tematycznych: .

• Badania inwentaryzacyjne walorów, infrastruktury i usług w polskich uzdrowiskach,
• Znaczenie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej dla rozwoju zagospodarowania polskich uzdrowisk,
• Rola walorów, zagospodarowania turystycznego i uzdrowiskowego w rozwoju polskich uzdrowisk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen prezentacji przygotowanych na ćwiczenia projektowe i projektu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geografii turystycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Błażejczyk K., 1983, Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski, Dokumentacja geograficzna IG i PZ PAN.
Dryglas D.,2006, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Gołembski G., 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, PWN,Warszawa-Poznań .
Groch J., 1991,Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Jagusiewicz A., 2001, Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Instytut Turystyki, Warszawa.
Kaczmarek A., Stasiak B. Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyń B., Milanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Monografie, Warszawa.
Kruczek Z., Weseli A., 1987, Uzdrowiska karpackie. KAW, Kraków .
Kruczek Z., 2005, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Mazur E., 2005, Geografia turystyczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Ponikowska I., Kompendium balneologii. Rekomendacje krajowego konsultanta, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.
Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich, praca zbiorowa pod red. I. Jędrzejczyk, AWF w Katowicach, Katowice 2002.
Uzdrowiska polskie : informator, praca zbiorowa pod red. A. Madeyskiego, Izba Gospodarcza “Uzdrowiska Polskie”, Warszawa 1999.
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. R. Szromek, Proksenia, 2010 Kraków.
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. R. Szromek, Proksenia, 2012 Kraków.
Warszyńska J. Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Warszyńska J.,1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki na przykładzie województwa krakowskiego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kraków.
Kaczmarska E., 2002, Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna, Zeszyty Naukowe Politechniki
Krakowskiej nr 47, Kraków.
Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
Mazur E., 2005, Geografia turystyczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Warszyńska J. Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Węcławowicz-Bilska E., 2009, Zagospodarowanie przestrzenne uzdrowisk w Polsce i w Europie – analiza porównawcza w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna.
Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna : istota, koncepcje, determinanty rozwoju ,Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

D. Dryglas, Uwarunkowania prawne a funkcjonowanie oraz rozwój społeczno-gospodarczy uzdrowisk w Polsce, w: Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce, red. A. Przybyła, W. Wydrążeń, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2010, ISBN 978-83-62306-08-4, s. 33-46.
D. Dryglas, Uzdrowisko jako produkt turystyczny zdeterminowany przestrzennie, w: Zeszyt Naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, red. A. T. Jankowski, A. Nitkiewicz-Jankowska, G. Jankowski, Wyd. GWSH w Katowicach, Katowice 2011, ISSN 1428-9520, s. 72-85.
D. Dryglas, Dziedzictwo kulturowe jako element uzdrowiskowego produktu turystycznego, w: B. Sawicki, A.K. Mazurek-Kusiak, J. Janicka, Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2012, ISBN 83-923569-4-2, s. 87-97.
D. Dryglas, Rodzaje turystyki uzdrowiskowej i jej wpływ na realizację zadań promocji zdrowia, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Wyd. Proksenia, Kraków 2012, ISBN 978-83-60789-41-4, s. 245-260.
D. Dryglas, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738. Ekonomiczne problemy turystyki nr 4 (20), Szczecin 2012, ISSN 1644-0501, s. 189-202.
D. Dryglas, Fundusze unijne jako instrument wsparcia dla rozwoju infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce, w: Rynek usług turystycznych, red. M. Jalinik, R. Ziółkowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ISBN 978-83-62582, s.111-131.
D. Dryglas, Ecological conditions of the statutory health resort’s development referred to the imperative of sustainable development − example from the Małopolska region, w: Geotourism 3-4 (30-31), Wyd. AGH University of Science and Technology, Kraków 2012, ISSN 1731-0830, s. 3-16.
D. Dryglas, Wielkość i struktura ruchu turystycznego w gminach uzdrowiskowych województwa małopolskiego jako miernik rozwoju funkcji turystycznej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 782, Ekonomiczne problemy turystyki nr 1, Szczecin 2013, ISSN 1640-6818, s. 65-78.
D. Dryglas, (2013), Analiza SWOT w obszarze funkcji uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju jako element kształtowania strategii marketingu, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych , red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, ISBN: 978-83-7695-362-5, s. 67–77.
D. Dryglas, (3013), Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3, Szczecin, ISSN 1644-0501, s. 137–151.
39. D. Dryglas, (2013), Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce w: Folia Turistica nr 28, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, ISSN 0867-3888, s. 149–166.

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne są trzy terminy zaliczenia