Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przyrodnicze uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-112-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mayer Wojciech (wmayer@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zjawiska przyrodnicze wpływające na walory uzdrowiskowe TR2A_W01, TR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W002 Zna podstawowe walory uzdrowiskowe TR2A_W04, TR2A_W02 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać zjawiska przyrodnicze z walorami uzdrowiskowymi TR2A_U16, TR2A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Umie ocenić walory przyrodnicze danego obszaru pod kątem ich przydatności dla funkcji uzdrowiskowych TR2A_U16, TR2A_U07, TR2A_K05, TR2A_U01, TR2A_K04 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zjawiska przyrodnicze wpływające na walory uzdrowiskowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe walory uzdrowiskowe + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie powiązać zjawiska przyrodnicze z walorami uzdrowiskowymi + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić walory przyrodnicze danego obszaru pod kątem ich przydatności dla funkcji uzdrowiskowych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej z eseju. Może zostać podwyższona w przypadku wyjątkowej aktywności studenta w czasie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza przyrodnicza z zakresu nauk o Ziemi i środowisku naturalnym
Podstawowa wiedza dotycząca walorów uzdrowiskowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Boruszczak M. (red.), 2010, Turystyka zdrowotna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk,
Gonda-Soroczyńska E., 2011, Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości
uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju, Biblioteka Regionalisty, nr 11
Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk
polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa
Lewandowska A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin,
Łazarek M., Łazarek R., 2007, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin
Różycki P., 2009. Zarys wiedzy o turystyce. Proksenia, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak