Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Produkty turystyki uzdrowiskowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-206-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znajomość definicji, klasyfikacji i rodzajów produktów turystyki uzdrowiskowej oraz budowy jego wewnętrznej struktury. Umiejętność kreowania własnych produktów w zakresie turystyki uzdrowiskowej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu produktów turystyki uzdrowiskowej TR2A_W08 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie strukturę produktu turystyki uzdrowiskowej TR2A_W13, TR2A_W08 Egzamin
M_W003 Zna najważniejsze przykłady produktów turystyki uzdrowiskowej w Polsce i na świecie w różnych kategoriach TR2A_W13, TR2A_W08 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie wielofunkcyjny charakter uzdrowisk TR2A_W02, TR2A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie określić poszczególne wymiary (poziomy postrzegania) w strukturze produktu turystyki uzdrowiskowej TR2A_W14, TR2A_U03, TR2A_U02 Egzamin,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeb społecznych w zakresie nowych produktów turystyki uzdrowiskowej. TR2A_K05, TR2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu produktów turystyki uzdrowiskowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie strukturę produktu turystyki uzdrowiskowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze przykłady produktów turystyki uzdrowiskowej w Polsce i na świecie w różnych kategoriach + - - - - + - - - - -
M_W004 Zna i rozumie wielofunkcyjny charakter uzdrowisk + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie określić poszczególne wymiary (poziomy postrzegania) w strukturze produktu turystyki uzdrowiskowej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeb społecznych w zakresie nowych produktów turystyki uzdrowiskowej. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia, podział i rodzaje produktów turystyki uzdrowiskowej (3 h),

2. Struktura produktu turystyki uzdrowiskowej ( 4 h),

3. Funkcje uzdrowisk (3 h),
4. Pojęcie spa i wellness ( 2 h),
5. Przykłady produktów turystyki uzdrowiskowej (2 h),

Zajęcia seminaryjne:

1. Przygotowanie do dyskusji na tematy:

• Turystyka uzdrowiskowa jako produkt turystyczny,
• Uzdrowisko jako produkt turystyczny,
• Wymiary w strukturze produktów turystyki uzdrowiskowej,
• Rola produktów turystyki uzdrowiskowej w rozwoju uzdrowisk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen: aktywność podczas zajęć i egzamin pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw marketingu w turystyce

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Boruszczak M. (red.), 2010, Turystyka zdrowotna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
Boruszczak M. (red.), 2009, Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
Dryglas D., 2009, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, XVIII Kongres uzdrowisk polskich, Muszyna.
Jędrzejczyk I (red.)., 2002, Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich, red., AWF w
Katowicach, Katowice.
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
Kasprzak W., Mańkowska A., 2008, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
Kurek W. (red,), 2003, Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Panasiuk A. (red.), 2004, Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin-Niechorze.
Sallmann N., 2010, Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku, Wyd. Polska Akademia Gościnności, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (166 stron) ISBN 83-233-2099-3.
D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, w: Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, red. J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda, XVIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Wyd. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna 2009, s. 167-174.
D. Dryglas, Kształtowanie obiektu spa jako innowacyjnego uzdrowiskowego produktu turystycznego w Polsce, w: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A. Szromek, Wyd. Proksenia, Kraków 2010, ISBN 978-83-60789-27-8, s. 151-166
D. Dryglas, Rodzaje turystyki uzdrowiskowej i jej wpływ na realizację zadań promocji zdrowia, w: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, red. A. Szromek, Wyd. Proksenia, Kraków 2012, ISBN 978-83-60789-41-4, s. 245-260.
D. Dryglas, (2013), Metoda Kneippa jako forma wellness w niemieckich uzdrowiskach na przykładzie Bad Wörishofen, w: Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne, red. J. Kantyka, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice, ISBN: 978-83-64036-20-0, s. 31-56.

Informacje dodatkowe:

Są trzy terminy zaliczenia egzaminu pisemnego.