Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Legendarne i święte miejsca
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-217-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kaminski Michael (kaminski.michael@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii religii TR2A_W01, TR2A_W13 Kolokwium
M_W002 Zna religie i związane z nimi tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata. TR2A_W01, TR2A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje i ocenia potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki pielgrzymkowej. TR2A_U16, TR2A_U02 Kolokwium
M_U003 Potrafi scharakteryzować sytuację religijną regionów i krajów wraz z uwarunkowaniami historycznymi TR2A_U01, TR2A_U07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii religii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna religie i związane z nimi tradycje charakterystyczne dla poszczególnych regionów świata. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Charakteryzuje i ocenia potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki pielgrzymkowej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować sytuację religijną regionów i krajów wraz z uwarunkowaniami historycznymi + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Turystyka religijna, geografia kulturowa, geografia sacrum
2) Miejsca święte religii etnicznych
3) Główne zasady wiary hinduizmu, panteon, miejsca święte hinduizmu
4) Buddyzm jako religia uniwersalistyczna, zasady wiary i praktyk, buddyzm w Chinach i Japonii. Miejsca święte buddyzmu
5) Judaizm – zasady wiary i praktyk. Synagoga i świątynia. Nurty judaizmu. Miejsca święte i ośrodki kultu w świecie
6) Islam – gł. zasady wiary i praktyki religijnej. Symbolika sakralna. Miejsca kultu religijnego i miejsca święte islamu
7) Główne nurty chrześcijaństwa, zasady wiary katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu, symbolika kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej. Miejsca święte katolicyzmu
8) Ruch pielgrzymkowy we współczesnym chrześcijaństwie,główne miejsca kultu religijnego Kościoła rzymskokatolickiego, miejsca kultu religijnego chrześcijańskich mniejszości religijnych w Polsce
9) Niechrześcijańskie miejsca kultu religijnego w Polsce i Europie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków 2003.
Geografia i sacrum, red. B.Domański i S.Skiba, t. 1-2 Kraków 2005
Miejsca święte. Leksykon, red. Z.Pasek, Kraków 1997
Miejsca święte Rzeczpospolitej. Leksykon, red. A.Jackowski, Kraków 1999.
Miejsca święte. 500 wędrówek po kulturach i religiach świata, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak