Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-301-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego TR2A_W11 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym TR2A_W15, TR2A_W11 Egzamin
M_W003 Zna podstawy zarządzania atrakcjami turystycznymi TR2A_W15, TR2A_W11 Kolokwium
M_W004 Rozumie zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym TR2A_W12, TR2A_W15, TR2A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U005 Potrafi przygotować projekt inwestycji turystycznej TR2A_K03, TR2A_U09, TR2A_U14, TR2A_U05, TR2A_U03, TR2A_K04, TR2A_U13 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy zarządzania atrakcjami turystycznymi + + - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Potrafi przygotować projekt inwestycji turystycznej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Przedsiębiorstwo turystyczne – cele funkcjonowania i zasoby (4 h)

2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego (2 h)

3.Organizacja przedsiębiorstwa turystycznego (2 h)

4.Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym (4 h)

5.Zarządzanie strategiczne, marketingowe i operacyjne przedsiębiorstwem turystycznym (4 h)

6.Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi (2 h)

7.Zarządzanie jakością (2 h)

8.Zarządzanie relacjami z klientem (2 h)

9.Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym (2 h)

10.Analiza projektów inwestycyjnych w turystyce i rekreacji (4 h)

11.Zarządzanie atrakcjami turystycznymi (studia przypadków) (2 h)

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych

2.Przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce

3.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa turystycznego. Zatrudnienie, wynagrodzenia. Zasoby

4.Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa turystycznego

5.Stworzenie biznes planu własnego przedsiębiorstwa (projekt indywidualny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocen z egzaminu (waga 0,6) i oceny z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie kursu podstawowego z ekonomii i zarządzania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ciechanowska M., Wesołowska A., 2007. Zakładamy firmę.

Gołembski G., 2009. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Gołembski G. (red.) – praca zbiorowa, 2007. Przedsiębiorstwo turystyczne.

Jędrzejczyk I., 2000. Nowoczesny biznes turystyczny.

Lichtarski J. i in., 1999. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

Panasiuk A., 2006. Marketing usług turystycznych.

Rapacz A., 2001. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej.

Sarnowski J., Kirejczyk E., 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak