Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia prawne turystyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-302-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie treść Ustawy o usługach turystycznych TR2A_W12 Egzamin
M_W002 Zna przepisy prawne, stosowane w zakresie problematyki dotyczącej turystyki TR2A_W12 Egzamin
M_W003 Zna zasady sporządzania umów w turystyce, zasady ubezpieczeń i regulacji prawnych prawa transportowego TR2A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie interpretować przepisy prawa w odniesieniu do określonych problemów w turystyce TR2A_U10, TR2A_K03, TR2A_U01 Egzamin
M_U002 Potrafi postępować w zgodzie z zasadami etycznymi wynikającymi z określonych przepisów prawnych TR2A_U10, TR2A_K10, TR2A_W12, TR2A_W18, TR2A_U01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie treść Ustawy o usługach turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna przepisy prawne, stosowane w zakresie problematyki dotyczącej turystyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady sporządzania umów w turystyce, zasady ubezpieczeń i regulacji prawnych prawa transportowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie interpretować przepisy prawa w odniesieniu do określonych problemów w turystyce + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi postępować w zgodzie z zasadami etycznymi wynikającymi z określonych przepisów prawnych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Źródła prawa i podstawowe pojęcia z zakresu turystyki (2 h).
2. Podstawy prawne działalności biur podróży – organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni (4 h).
3. Podstawy prawne działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (4 h).
4. Usługi hotelarskie – działalność, uprawnienia, odpowiedzialność, kontrola (2 h).
5. Prawne aspekty przewozu osób i bagażu (4 h).
6. Ubezpieczenia turystyczne – charakterystyka, działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń, umowy (4 h).
7. Prawne aspekty turystyki międzynarodowej – umowy, formalności graniczne, konwencje, turystyka w UE (2 h).
8. Prawne uwarunkowania uprawiania turystyki (2 h).
9. Prawne aspekty Informacji i reklamy w turystyce (2 h).
10. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w turystyce (2 h).
11. Kodeks Postępowania Praktycznego IH&RA-UFTAA – charakterystyka norm i zasad postępowania między hotelarzami i biurami podróży (1 h).
12. Globalny Kodeks Etyki w Turystyce (1 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cybula P. (red), Transformacje prawa turystycznego. 2009.
Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa 2008.
Nesterowicz M., Prawo turystyczne. Warszawa 2009.
Zawistowska H., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Cz. 1 aspekty prawne. Warszawa 2010.
Ustawa o usługach turystycznych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak