Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Uzdrowiska na świecie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-308-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znajomość rozwoju historycznego uzdrowisk na świecie wraz z przykładami jego przebiegu w konkretnych państwach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna przykłady uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W01, TR2A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna historię rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W01, TR2A_W09 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie różnice między uzdrowiskami w Polsce i na świecie TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie określić uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie TR2A_W10, TR2A_W09, TR2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi umiejętnie analizować sytuację i wyciągać wnioski w zakresie rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie. TR2A_U16, TR2A_K03, TR2A_K08, TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna przykłady uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historię rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie różnice między uzdrowiskami w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie określić uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi umiejętnie analizować sytuację i wyciągać wnioski w zakresie rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Historia rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie (10h),
2.Tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie (5 h),
3.Nowe trendy w zagospodarowaniu uzdrowisk w Polsce i na świecie (5 h),
4.Przykłady polskich, europejskich i światowych uzdrowisk (8 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy geografii i geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Łazarek M., Łazarek R., 2007, Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wyższa
Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin.
D’Angelo J. M., 2010, Spa Business Strategies. A Plan for Success, Cengage Learning, Milady.
Szumowski W., 1994, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Sanmedia, Warszawa.
Smith M., Puczkó L., 2009, Health and wellness tourism, Elsevier, Hungary 2009.
Crebbin-Bailey J., Hacup J, Harrington J., 2005, The Spa Book.:The Official Quide to Spa Therapy, Cengage Learning EMEA, UK.
Scott J., Harrison A., 2006, SPA. The Official Guide to Spa Therapy at Levels 2 and 3, Thomson Learning, London.
Cooper P. E., Cooper M., 2009, Health and wellness tourism. Spas and Hot Springs, Channel View Publications, Great Britain.
Brzeziński T. 1988, Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1988.
Kępińska B., Łowczowska A., 2002, Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
Cohen M., Bodeker G., 2009 Understanding the Global Spa Industry: Spa Management, Elsevier, Great Britain.
Sallmann N., 2010, Megatrend wellness & SPA dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku, Wyd. Polska Akademia Gościnności, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

D. Dryglas, Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (166 stron) ISBN 83-233-2099-3.
D. Dryglas, The Health Resort Value Chain, w: Entrepreneurship in Tourism and Sport
Business, red. M. Bednarczyk, Wyd. Fundacja dla UJ, Kraków 2008, ISBN 978-83-60993-44-6, s.
75-80.
D. Dryglas, Turystyka spa i wellness jako przykład innowacyjnego kierunku rozwoju uzdrowisk polskich, w: Konkurencyjność produktów turystycznych, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2009, ISBN 978-83-60200-70-4, s. 260-269.
D. Dryglas, Rola spa i wellness w kształtowaniu wizerunku nowoczesnego uzdrowiska, w: Jedziemy do wód w…, Biuletyn Informacyjny nr 3-4 Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP red. J. Golba, I. Drozd, Krynica-Zdrój 2012, ISSN 1427-0900, s. 65-77.
D. Dryglas, Spa and wellness tourism as a spatially determined product of health resorts in Poland, Current Issues of Tourism Research Vol. 2, STS Science Centre, London 2012.

Informacje dodatkowe:

odpowiedzialny za moduł: dr D. Dryglas
prowadzący zajęcia: dr D. Dryglas
Są trzy terminy zaliczenia kolokwium.