Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrzeża świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-314-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wybrzeżami morskimi TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wybrzeże morskie TR2A_U01, TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować typy wybrzeży TR2A_U01, TR2A_W01 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Polski TR2A_U10 Kolokwium
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Europy TR2A_U10 Kolokwium
M_U004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży różnych części świata TR2A_U10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wybrzeżami morskimi + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wybrzeże morskie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować typy wybrzeży + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Polski + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży Europy + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybrzeży różnych części świata + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja i pojęcie związane z wybrzeżem morskim. Procesy kształtujące wybrzeża morskie (2 h).
2. Klasyfikacje i typy wybrzeży morskich – charakterystyka (4 h).
3. Możliwości wykorzystania różnorodnych typów wybrzeży w turystyce (1 h).
4. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeża polskiego (3 h)
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie europejskim (4 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie azjatyckim (3 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie afrykańskim (2 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży na kontynencie australijskim (2 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży poszczególnych krajów na kontynencie Ameryki Pn (2 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży wybranych krajów na kontynencie Ameryki Pd (3 h)
11. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży Ameryki Środkowej (2 h)
12. Charakterystyka i walory turystyczne wybrzeży Oceanii (2 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena testu z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Duxbury A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup K.A. 2002. Oceany świata. PWN, Warszawa
Makowski J. 2006. Geografia fizyczna świata. PWN Warszawa
Mityk J. 1979. Geografia fizyczna części świata. PWN Warszawa
Radomski A., Gasiński M.A. 2006. Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Tablice geograficzne. 2001. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak