Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia lecznictwa uzdrowiskowego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-316-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszymi trendami w lecznictwie uzdrowiskowym TR2A_W09 Kolokwium
M_W002 Zna podstawową terminologię z zakresu historii lecznictwa w uzdrowiskach TR2A_W04, TR2A_W01, TR2A_W09 Kolokwium
M_W003 Zna najważniejsze fakty historyczne związane z rozwojem uzdrowisk TR2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego TR2A_U07, TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym metodami badawczymi z zakresu nauk historycznych TR2A_U07, TR2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia rolę nauk historycznych w turystyce oraz szanuje dziedzictwo uzdrowisk TR2A_K09 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie relacje pomiędzy przeszłością a teraźniejszymi trendami w lecznictwie uzdrowiskowym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię z zakresu historii lecznictwa w uzdrowiskach + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze fakty historyczne związane z rozwojem uzdrowisk + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać analizy uwarunkowań rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się w stopniu podstawowym metodami badawczymi z zakresu nauk historycznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia rolę nauk historycznych w turystyce oraz szanuje dziedzictwo uzdrowisk + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Różne aspekty historii lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce i na świecie, zjawiska i fakty charakterystyczne dla danego okresu historycznego, wpływ historycznych uzdrowisk na współczesność, historia rozwoju uzdrowisk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium jest ocena końcową

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lewan M. 2004. Zarys dziejów turystyki w Polsce. Proksenia
Płonka-Syroka B,, Kaźmierczak A. (red.) 2012. Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Arboretum
Ponikowska I. 1995. Medycyna uzdrowiskowa w zarysie. Warszawa.
Szromek A. 2011. Działalność turystyczno-lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Proksenia
Uzdrowiska polskie (reprint z 1936 roku), praca zbiorowa. Wydawnictwo: Księży Młyn

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak