Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Krajobrazy Ziemi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-402-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje krajobrazu oraz jego elementy TR2A_W01 Kolokwium
M_W002 Potrafi scharakteryzować i opisać krajobrazy naturalne stref klimatycznych Ziemi TR2A_U01 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski TR2A_U07, TR2A_U01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować walory krajobrazowe wybranego regionu świata TR2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi ocenić jakość krajobrazu dla potrzeb rekreacji i rozwoju turystyki TR2A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje krajobrazu oraz jego elementy + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować i opisać krajobrazy naturalne stref klimatycznych Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować walory krajobrazowe wybranego regionu świata - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość krajobrazu dla potrzeb rekreacji i rozwoju turystyki - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie i definicje krajobrazu. Elementy krajobrazu (1 h).
2. Krajobraz naturalny, pierwotny, kulturowy i potencjalny. Strefy klimatyczne a krajobraz (1 h).
3. Krajobrazy wilgotnych lasów równikowych (1 h).
4. Krajobrazy obszarów podrównikowych z porą suchą (1 h).
5. Krajobrazy pustynne (1 h).
6. Krajobrazy śródziemnomorskie (1h).
7. Krajobrazy strefy umiarkowanej (1 h).
8. Krajobrazy strefy okołobiegunowej (1 h).
9. Krajobrazy górskie (1 h)
10. Krajobrazy naturalne Polski (4h).
11. Krajobraz jako walor turystyczny – wybrane atrakcyjne krajobrazy naturalne Ziemi (1 h).
12. Zagospodarowanie turystyczne a krajobraz – zagrożenia i ochrona krajobrazu (1 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny kolokwium z treści wykładu i zaliczenia prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej świata i geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Armand D., L., 1980. Nauka o krajobrazie. PWN Warszawa
Head L. 2000. Cultural Landscapes and Environmental Change, Arnold. London
Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa
Kondracki J., 1960. Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce. Przegl. Geograficzny, 32
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. PWN. Warszawa
Ostaszewska K., 2002. Geografia krajobrazu. PWN Warszawa
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza
Richling A., Solon J., 1966. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa
Rychling A., Ostaszewska K., 2005. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak